Šluknov na facebooku Twitter Foursquare

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou již tento měsíc, a proto mi dovolte pár organizačních informací k jejich průběhu v našem městě:

Datum a čas konání voleb

Pátek 20.10.2017 v době od 14:00 do 22:00 hodin

Sobota 21.10.2017 v době od 8:00 do 14:00 hodin

 

Sídla volebních okrsků:

Pro účely voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je město Šluknov rozděleno
do čtyř volebních okrsků, každý okrsek má volební místnost:

 

Okrsek č. 1 - 2. NP Domu kultury (zasedací místnost), T. G. Masaryka 321, Šluknov

POZOR: Zde je z důvodu rekonstrukce radnice změna. Pokud by voličům činilo potíže dostavit se do volební místnosti ve druhém patře, je možné požádat osobně či telefonicky městský úřad (evidence obyvatel, paní Slavíková - tel. 412 315 317), případně ve dnech voleb přímo okrskovou volební komisi č. 1 (tel. č. 778 750 077) o možnost volby doma do přenosné volební schránky.

Okrsek č. 2 - přízemí v Základní škole (tělocvična), Žižkova 722, Šluknov

Okrsek č. 3 - přízemí Domu s pečovatelskou službou (jídelna), Lužická 1093, Šluknov

Okrsek č. 4 - přízemí v objektu požární zbrojnice, Království 221, Šluknov

 

Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.

 

Hlasování s voličským průkazem

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Voličský průkaz opravňuje k hlasování ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.

Po odevzdání voličského průkazu obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem příslušného městského úřadu. Volič, který hlasuje
s voličským průkazem, obdrží zároveň hlasovací lístky pro volební kraj, v němž se nachází volební okrsek, kam se volič dostavil.

 

Hlasovací lístky

Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici. Hlasovací lístky budou voličům doručeny do poštovních schránek nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá
k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny vzory hlasovacích lístků označené nápisem „VZOR", dále prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb; při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té volební strany, pro niž se rozhodl hlasovat. Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané volební strany zakroužkováním pořadového čísla nejvýš
u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch volební strany, k přednostním hlasům se však nepřihlíží.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku
s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit, vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

 

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů městský úřad (evidence obyvatel, paní Slavíková - tel. 412 315 317), a ve dnech voleb okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

 

Ing. Bc. Ivana Lukešová
tajemnice

SMS Info Kanál Česká obec - mobilní aplikace
Webkamera
náměstí Míru ve Šluknově
Hlášení problémů
hlášení problémů města Šluknov
Krátké zprávy
Kalendář akcí
24. 9. 2017 do 26. 11. 2017
( Šluknovský zámek )
7. 10. 2017 do 20. 12. 2017
( Šluknovský zámek )
20. 10. 2017 do 4. 3. 2018
( Šluknovský zámek )
27. 10. 2017 do 27. 10. 2017
( zámek )
31. 10. 2017
( sál Domu kultury Šluknov )
18. 11. 2017 do 18. 11. 2017
( Šluknovský zámek )
24. 11. 2017
( 16 h - nám. Míru Šluknov )
Staročeské Vánoce a rozsvícení vánočního stromku
1. 12. 2017
( kostel sv. Václava Šluknov - 19 hodin )
Vánoční koncert v kostele sv. Václava ve Šluknově
3. 12. 2017
( 15 h - sál DK )
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
9. 12. 2017 do 9. 12. 2017
( Šluknovský zámek - zámecká půda )
aktuální kalendář akcí ke stažení
Pravidelné akce

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Ztráty a nálezy | Kultura ve výběžku | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek