Šluknov na facebooku Twitter Foursquare Instagram

Rekonstrukce radnice a provoz v náhradních prostorách

Odkazy na online mapy - kde najdete náhradní prostory

Rekonstrukce ... proč a jak?

Na slovíčko ... se starostkou města Mgr. Evou Džumanovou a tajemnicí městského úřadu Ing. Bc. Ivanou Lukešovou o připravované rekonstrukci šluknovské radnice a jejím stěhování do náhradních prostor

Již dlouhodobě plánovaná rekonstrukce budovy radnice se blíží. Teď tedy nadešel čas, kdy se tato akce stává skutečností. Její realizace se dotkne nejen samotných zaměstnanců, kteří v budově mají svá pracoviště, ale i občanů, kteří v nejrůznějších záležitostech úřad a zaměstnance potřebují navštívit. Pár otázek jsme proto položili jednak starostce města Mgr. Evě Džumanové a také tajemnici městského úřadu Ing. Bc. Ivaně Lukešové:

 

Paní starostko, proč vlastně dojde k rekonstrukci radnice?

Již v roce 2016 jsme informovali veřejnost, že v letech 2017 a 2018 plánujeme další významnou investiční akci, a tou je rekonstrukce budovy radnice. Budova radnice je opravdu ve velmi špatném technickém stavu a je skutečně nutné přistoupit k radikální opravě s tím, aby budova splňovala požadované nároky na veřejnou budovu. Nyní jsou střecha a stropy v havarijním stavu, nesplňujeme potřebu bezbariérovosti, v přízemí je v každé kanceláři plíseň, o energetických úsporách nelze vůbec hovořit, protože stav oken odpovídá spíše velmi funkční klimatizaci. A více jak polovinu z nich nelze vůbec otevírat. Naprosto nedostatečné jsou již i rozvody el. energie, nevyhovující odpady apod. Budova nebyla rekonstruována ani více opravována již několik desítek let. V několika minulých letech tak město řešilo nejprve studii její rekonstrukce, následně projektovou dokumentaci a územní a stavební řízení a teď již nastal čas na vlastní rekonstrukci. V současné době je vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele a samotné stavební práce by měly být zahájeny 1. dubna. A protože se současná radnice stane staveništěm, musíme se všichni přestěhovat do náhradních prostor. Věřím však, že všechna úskalí překonáme, budeme fungovat z náhradních prostor stejně, jako kdybychom byli na náměstí. A příští rok se vrátíme do nově zrekonstruované budovy radnice, která bude pěkným místem pro zaměstnance, ale zejména příjemným a funkčním místem pro občany. A také bude „slušet" novému náměstí.

V budově radnice je umístěn také bankomat České spořitelny. Dotkne se rekonstrukce objektu také jeho provozu?

V době rekonstrukce radnice nebude možný přístup k bankomatu, ani jeho údržba (doplňování bankovek z místnosti uvnitř budovy). Se zástupci České spořitelny v současnosti jednáme o jeho umístění na jiné místo. Nyní nemohu zcela přesně uvést, kde bude bankomat umístěn, ale lze se domnívat, že Česká spořitelna bude mít zájem, aby byl umístěn v lokalitě náměstí, nebo v budově spořitelny. O vývoji vás budeme včas informovat.

 

Paní tajemnice, můžete v krátkosti připomenout nejzákladnější informace o připravované rekonstrukci? O jaké práce se jedná, jak a v jaké výši bude akce financována? Kdy začne a kdy bude dokončena?

O potřebnosti a důvodech rekonstrukce radnice hovořila již paní starostka. Nicméně diskuze na toto téma se vede v zastupitelstvu i radě města a ve vedení města již několik let, v jejichž průběhu také byly realizovány všechny nutné přípravné fáze této rekonstrukce (zpracování studie rekonstrukce, zpracování projektové dokumentace, územní a stavební řízení, projednání se všemi dotčenými orgány apod.). Musíme bohužel konstatovat, že budova radnice (hovoříme o jedné budově, ale reálně se jedná o budovy dvě) je v nejhorším technickém stavu ze všech budov v majetku města. Tento fakt potvrzuje mj. i statický posudek, z něhož je zřejmé, že budova je v některých částech doslova v havarijním stavu (proto se např. v rámci rekonstrukce budou muset bourat všechny stropy ve 2. NP v budově čp. 1).

Ale nejen to, v rámci akce rekonstrukce proběhnou následující, zejména stavební úpravy: demolice dvorní přístavby a úprava dvora, hydroizolace budovy (celé přízemí je vlhké s neustálou plísní), částečná výměna krovu a kompletní výměna střešní krytiny, bezbariérové úpravy (vybudování výtahu, bezbariérové WC, dílčí úpravy madel, přepážek, rozšíření chodeb) z důvodů nutnosti splnění požadavku na veřejné budovy, zřízení nového stropu nad 2. NP, zateplení fasády do dvora (směrem do náměstí to z důvodů památkové ochrany bohužel možné není), výměna oken a dveří (vnějších i vnitřních), nová fasáda celého objektu, výměna podlah, nová otopná soustava (přechod z neekonomického elektrického akumulačního vytápění na plynovou kotelnu, nové rozvody a otopná tělesa), nové odkanalizování budovy, nová elektroinstalace a zabezpečení, vzduchotechnika apod.

Akce bude financována z rozpočtu města s tím, že na bezbariérové úpravy (např. výtah, bezbariérové WC, chodby, dveře apod.) podalo město žádost o dotaci s velkou šancí na její úspěch. V současné době, tedy v době uzávěrky tohoto čísla ŠN, právě probíhá zjednodušené podlimitní výběrové řízení, v rámci kterého město soutěží dodavatele celé rekonstrukce. Proto také zatím ještě neznáme vysoutěženou cenu celé rekonstrukce. Předpokládaná hodnota celé zakázky je 25 mil. Kč bez DPH, přičemž je ale reálný předpoklad, že soutěžením dojde k jejímu významnému snížení. Platba bude rozložena do dvou let rekonstrukce, tj. v letech 2017 a 2018 (obdobně jako tomu bylo u rekonstrukce náměstí). Rekonstrukce by měla být zahájena v dubnu 2017 a ukončena v dubnu 2018. Reálně však samozřejmě musíme počítat i s případnou možností (vzhledem ke stáří budovy radnice) prodloužení, na které musíme být rovněž připraveni.

 

Paní tajemnice, jaká opatření si přestavba radnice vyžádá ze strany vedení města a zaměstnanců? Budou svá pracoviště stěhovat všichni „obyvatelé" radnice, nebo jen někteří?

Na vystěhování radnice se samozřejmě připravujeme již delší dobu. Za tímto účelem jsem vytvořila pracovní tým zainteresovaných vedoucích zaměstnanců i dalších kolegů z úřadu, který se schází podle potřeby a v jehož rámci postupně řešíme celou řadu problémů a nutných kroků, které musíme zabezpečit. V první fázi jsme velmi pečlivě zvažovali, kam se můžeme přesunout. Zvažovány byly postupně všechny objekty v majetku města v centru, prvotní variantou bylo přestěhování části radnice do Domu kultury a části do objektu pečovatelských bytů u nádraží s tím, že část kanceláří by přece jen v budově radnice mohla zůstat. Tato varianta však po konzultaci s odborníkem na bezpečnost práce ve vztahu ke stavbě a stavaři, musela být zamítnuta. V praxi jsme rovněž narazili na problematiku velmi úzkého vzájemného propojení činnosti jednotlivých odborů úřadu, a to nejen ve vztahu k vyřizování různých záležitostí občanů (kdy občan v rámci vyřízení jedné své záležitosti musí navštívit dva až tři odbory současně, a jeho „posílání" tam a zpět mezi jednotlivými budovami po městě - pokud by byl úřad rozdělen do více budov - by bylo pro něj velmi nekonformní), ale i k vlastní činnosti jednotlivých odborů a především pak ve vztahu k nutnosti vzájemného propojení informačního systému radnice. V této souvislosti jsem si tak nejednou povzdechla nad tím, o co jednodušší by bylo stěhování radnice v dřívější době, kdy by postačilo, aby si každý zaměstnanec spolu s vybavením své kanceláře vzal svůj „psací stroj" a prostě a jednoduše se přesunul jinam. To už dnes bohužel v době nutného napojení a propojení do společné počítačové sítě a s nutností přístupu na internet pro každého zaměstnance a ještě s dostatečnou kapacitou, nutností několikerého zálohování všech dat, umístění serverů apod. vůbec není tak jednoduché. Právě možnost a především pak také ekonomická efektivnost zasíťování a napojení pracovišť úřadu, včetně nutnosti využití telefonní ústředny (ta může být rovněž jen jedna a tedy v případě využití více budov ve městě by nebyla použitelná) byla pro konečné rozhodování kam radnici přesunout, výrazně limitujícím faktorem. V rámci pracovní skupiny vedení města tak bylo nakonec jednomyslně rozhodnuto přesunout všechny odbory ze stávající radnice do budovy městské ubytovny v Království čp. 10. Počet kanceláří na radnici je prakticky totožný s počtem pokojů v ubytovně, takže se tam v určitých provizorních podmínkách vejdou všichni zaměstnanci. Budovu je možné zasíťovat IT, je možné tam přesunout telefonní ústřednu (a přitom tyto nutné investice, které tam budou muset být na toto provizorium provedeny, mohou být v objektu využity i v budoucnu pro ubytované) a bude možné, aby v ní úřad fungoval jako celek. Veřejnost tak bude mít opět možnost (až na výjimky) vyřídit většinu svých záležitostí na jednom místě. Jsme si samozřejmě vědomi té hlavní nevýhody tohoto řešení, kterým je určitá vzdálenost ubytovny z centra města. A to bude platit nejen pro veřejnost, ale i pro zaměstnance. Na druhou stranu je tam však možnost dostatečného parkování, autobusová zastávka je přímo u ubytovny a počítáme i s tím, že kolegové budou mnohem více v terénu, k čemuž mohou využívat i naše služební vozidla.

 

Jak se to paní tajemnice projeví ve vztahu k veřejnosti, občanům? Kde, na jaké adrese a od kdy občané najdou jednotlivé odbory nebo zaměstnance? Kde budou např. informace, kam se bude moci veřejnost obrátit?

Jak již bylo řečeno všechny odbory, které dnes sídlí na stávající radnici se v první polovině března 2017 přesídlí do budovy městské ubytovny v Království čp. 10. Jedinou výjimkou je úsek sociální péče Odboru vnitřní správy (sociální a terénní pracovnice), který bude poslední týden v únoru přesunut do budovy pečovatelských bytů v Lužické ul. 1093 naproti nádraží, a sice do přízemí, přičemž vchod do těchto kanceláří bude z Lužické ulice. Sociální pracovnice úzce spolupracují s Úřadem práce, pracovištěm státní sociální podpory, který sídlí v Sokolovně, ale také s úsekem pečovatelské služby, který sídlí právě v objektu pečovatelských bytů, a proto bude jejich přestěhování sem praktické.

Vzhledem k tomu, že všechny ostatní odbory, úseky, kanceláře a zaměstnanci se budou stěhovat v prvních dvou březnových týdnech, prosím velmi občany o shovívavost, neboť právě v této době nebude plně funkční nejen telefonní ústředna s pevnými telefonními linkami (bude fungovat jen částečně vždy pro některé zaměstnance, do doby jejího reálného přesunu), ale rovněž tak zaměstnanci nebudou mít po určitou dobu, kdy se budou stěhovat, přístup do informačního systému radnice a na internet, a proto nebudou např. schopni některé záležitosti vyřizovat. Proto také bude v každé kanceláři k dispozici mobilní telefonní číslo. Veřejnost pak prosím, aby si, pokud to bude možné, vyřídili své záležitosti přednostně do konce února ještě ve stávající budově radnice, anebo pak od poloviny března již v Království, kdy již budou všechny kanceláře opět plně funkční a provozuschopné.

Odbor stavebního úřadu zůstane nadále v dosavadních prostorách na náměstí.

 

Určitě nebude jednoduché zajistit kvalitní výkon státní správy a služby pro veřejnost v provizorních podmínkách dočasného pracoviště. Otázka na Vás paní tajemnice - budou nějak omezeny úřední dny nebo úřední hodiny?

Máte pravdu, jednoduché to nebude. Musíme to však všichni - veřejnost i zaměstnanci - brát tak, že je to skutečně jen provizorní řešení na určitou časově omezenou dobu, které není a ani nemůže být ideální. Na stranu druhou však poslouží dobré věci, a sice tomu, aby se stávající budova radnice proměnila v důstojné, bezpečné a pro občany přístupné a otevřené místo veřejné správy a pro zaměstnance v hygienicky vyhovující a důstojné pracoviště a k tomu, aby v budově nově zrekonstruované radnice sídlily všechny odbory (včetně stavebního úřadu) pod jednou střechou a provoz celé budovy byl mnohem efektivnější a finančně méně náročný.

Co se týče úředních dnů a úředních hodin, ty rozhodně nebudeme nijak omezovat ani zkracovat. Platí tedy, že úřední dny pondělí a středa od 7.30 do 11.30 hodin a od 12.30 do 16.30 hodin zůstávají i nadále zachovány i v náhradních prostorách v Království.

V dnešní praxi však bylo zvykem, že úřad byl pro občany otevřený celý týden každý den a mohli si tak vyřizovat své záležitosti běžně i v neúřední dny. Tady však musíme - vzhledem k provizornímu provozu a především pak k nutnosti kolegů být mnohem více v terénu - požádat veřejnost o to, aby vyřizování svých záležitostí opravdu směřovala právě na tyto stanovené úřední dny. A pokud to nebude z nějakých důvodů možné, aby si občané svou návštěvu v neúřední den s příslušným zaměstnancem vždy předem dohodli. Předejdeme tím pak případnému nedorozumění, kdy by se občan v neúřední den bez předchozí dohody vypravil na radnici až do Království, příslušného zaměstnance by pak v kanceláři nenalezl a svou záležitost nevyřídil, např. právě proto, že příslušný zaměstnanec bude vyřizovat jiné záležitosti v terénu. Nejen za tímto účelem budeme všemi dostupnými prostředky zveřejňovat všechny kontakty na příslušné odbory i konkrétní zaměstnance, a to např. nejen v tomto čísle Šluknovských novin, ale také na webových stránkách města, prostřednictvím mobilní aplikace, sociálních sítí apod.

Ve „zkušebním provozu" rovněž zřídíme, v rámci co největší vstřícnosti vůči veřejnosti, od 1. dubna 2017 kontaktní kancelář městského úřadu v přízemí pečovatelských bytů v Nerudově ul. čp. 125 (pod náměstím naproti kostelu), která bude otevřena v úředních dnech a hodinách, a ve které bude možné občanům poskytnout základní informace, poradit jim, kam a na koho se mají se svou záležitostí obrátit, bude rovněž fungovat jako podatelna (zde si např. budou moci vyzvedávat svou poštu i občané, kteří mají svůj evidenční trvalý pobyt na radnici, ale svá podání sem osobně budou moci podávat i všichni ostatní). Časem uvidíme, zda bude, nebo nebude o tyto služby zájem a podle toho se rozhodneme, zda bude mít smysl tuto kontaktní kancelář nadále provozovat.

Na závěr bych ráda ještě jednou požádala širokou veřejnost, ale také všechny své kolegyně a kolegy o shovívavost a pochopení v celém tomto delším provizorním období - přeci jen, radnice se stěhuje poprvé v historii, nemáme tak zkušenosti, z nichž bychom mohli při realizaci této logisticky docela složité záležitosti vycházet, a proto lze předpokládat, že budeme celou řadu záležitostí řešit i tzv. „za pochodu". Za sebe i za kolegy však mohu slíbit, že se budeme snažit, aby vliv této situace na veřejnost byl co nejmenší.

SMS Info Kanál Česká obec - mobilní aplikace
Webkamera
náměstí Míru ve Šluknově
Hlášení problémů
hlášení problémů města Šluknov
Krátké zprávy
Kalendář akcí
1. 5. 2018 do 30. 9. 2018
( Šluknovský zámek )
25. 6. 2018 do 30. 9. 2018
( Šluknovský zámek )
1. 7. 2018 do 26. 8. 2018
( Bazilika Panny Marie )
6. 7. 2018 do 30. 9. 2018
( Šluknovský zámek )
25. 8. 2018
( nám. Míru Šluknov - 13,00-13,20 )
26. 8. 2018 do 26. 8. 2018
( 16:00 Karlovo údolí )
1. 9. 2018 do 1. 9. 2018
( Šluknovský park" Schlosspark )
1. 9. 2018
( nám. Míru Šluknov )
Zeleňák
9. 9. 2018
( Dům kultury Šluknov - 14 hodin )
ŠRAMLÍK - taneční odpoledne
16. 9. 2018
( Seifhennersdorf )
23. 9. 2018
( Šluknovský zámek - 14:00 )
2. 10. 2018
( sál Domu kultury Šluknov-15:00 )
Den úcty ke stáří - účinkuje Slovácká nejmenší dechovka Sadovanka
6. 10. 2018
( Křížový vrch )
DRAKIÁDA
12. 10. 2018 do 13. 10. 2018
( sál Domu kultury Šluknov )
Výstava Naše, vaše houby
aktuální kalendář akcí ke stažení
Pravidelné akce

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Ztráty a nálezy | Kultura ve výběžku | Kanál na youtube | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek