Šluknov na facebooku Twitter Foursquare Instagram

Územní studie „Lokalita B2“ Šluknov

Základní údaje:

a)         Vymezení řešeného území

Řešeným územím je rozvojová plocha B2, která se nachází při východní hranici zastavěného území k.ú. Šluknov a na jižní straně navazuje na stávající plochy bytových panelových domů „sídliště Šluknov". Na severní straně pak tato lokalita navazuje na další rozvojovou lokalitu OV5, - O,S (1,10 ha), určené pro výstavbu vybavenosti - Rumburská ul. - u trati. Rozvojová lokalita má celkem výměru 2,81ha.

Tyto lokality jsou od sebe odděleny komunikacemi, které řeší plánovanou jednosměrnou dopravu na sídlišti. Na východ je tato lokalita oddělena od trati ČD č. 083 pruhem ochranné zeleně Z6.

 

b)         Důvody pro pořízení územní studie a stanovení hlavních cílů rozvoje území

Důvodem pořízení územní studie (dále jen „ÚS") pro rozvojovou lokalitu B2, Šluknov  je prověření rozvojových možností podrobnějším územně plánovacím podkladem a prověření aktuálního stavu základních podmínek využití tohoto rozvojového území. Požadavek na zpracování této ÚS byl zanesen do schváleného ÚP Šluknov.

 

Odbor rozvoje a ŽP MěÚ Šluknov, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, dále jen "stavební zákon", za použití § 30 stavebního zákona zadal zpracování ÚS „Lokalita B2" Šluknov.

 

Zpracovatel územní studie firma CTN -Info s.r.o., Děčín 2, Horská 14 s architektem Ing. arch. Alešem Höllem, č. autorizace ČKA 02 212, připravily vyhotovení 3 variant územní studie, které pořizovatel prozkoumal a s ohledem na navrženou skladbu v území a urbanistické pojetí vyhodnotil jako požadovanou variantu č. 2. Po zpracování této varianty č. 2  a jejím projednání, požadoval pořizovatel zapracování varianty sektoru „A" s umístěním ochranného valu mezi víceúčelové sportovní hřiště a parkoviště.

Doplněný návrh odbor rozvoje a ŽP MěÚ Šluknov předložil Zastupitelstvu města Šluknov na 14. Zasedání Zastupitelstva města Šluknov dne 24.01.2013, kdy zastupitelstvo přijalo následující usnesení: Usnesení č. 26/14Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov vyslovuje souhlas s Územní studií - lokalita B2 - Šluknov zpracovanou firmou CNT - Info s. r. o., Horská 14, 405 02 Děčín, v listopadu 2012 v předloženém znění.

Odbor rozvoje a ŽP MěÚ Šluknov, jako pořizovatel schválil předloženou vypracovanou územní studii a její využití pro rozhodování v území.

 

 

únor 2013
Odbor rozvoje a ŽP MěÚ Šluknov - orgán územního plánování

 

Přílohy:

 

SMS Info Kanál Česká obec - mobilní aplikace
Webkamera
náměstí Míru ve Šluknově
Hlášení problémů
hlášení problémů města Šluknov
Krátké zprávy
Kalendář akcí
7. 1. 2019 do 24. 3. 2019
( Šluknovský zámek, 9:00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin )
10. 1. 2019 do 24. 3. 2019
( Šluknovský zámek, 9:00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin )
17. 2. 2019
( sál Domu kultury Šluknov-14:00 )
24. 2. 2019
( dům kultury )
1. 3. 2019 do 1. 3. 2019
( Šluknovský zámek od 14.00 hodin )
8. 3. 2019
( 15 hod. - sál Domu kultury Šluknov )
24. 3. 2019
( sál Domu kultury Šluknov - 15 hodin )
Loutková pohádka O Budulínkovi
30. 3. 2019
( sál Domu kultury Šluknov - 16 hodin )
31. 3. 2019
( dům kultury )
5. 4. 2019 do 29. 6. 2019
( Šluknovský zámek 9.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin )
21. 4. 2019
( dům kultury )
ŠRAMLÍK - taneční odpoledne
27. 4. 2019 do 28. 4. 2019
( dům kultury )
Loutkové pohádky - Přehlídka + Čertimlýn
30. 4. 2019
( Zámecký park )
Lampiónový průvod a pálení čarodějnic
12. 5. 2019
( sál Domu kultury Šluknov-14:00 - 18:00 hodin )
ŠRAMLÍK - taneční odpoledne
aktuální kalendář akcí ke stažení
Pravidelné akce
1. 10. 2018 do 24. 6. 2019
( 16:30 hod. - každé pondělí -II. patro Domu kultury Šluknov )

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Ztráty a nálezy | Kultura ve výběžku | Kanál na youtube | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek