Šluknov na facebooku Twitter Foursquare Instagram

aktualizováno 28. 1. 2019 | zobrazit více

Asistenti prevence kriminality

U Městské policie Šluknov působí od května 2018 dvojice asistentů prevence kriminality. Projekt je realizován za podpory Ministerstva vnitra v rámci Programu prevence kriminality. Město Šluknov bylo podpořeno částkou 1.318.000 Kč, a to na zajištění projektu na dobu tří let. Město Šluknov se na zajištění projektu podílí pouze 10% spoluúčastí dle zásad podmínek dotace.

aktualizováno 1. 11. 2018

Kontakty

MP Šluknov
náměstí Míru 1
Šluknov 407 77

 

mobilní telefon: 602 881 677
pevná linka: 412 315 360

e-mail: vyskocil@mesto-sluknov.cz

Na pevnou linku můžete volat kdykoliv, tedy i v případě, že na služebně MP na náměstí Míru nebude přítomna stálá služba. V tomto případě bude hovor automaticky přepojen na mobilní telefon.
Využít můžete také bezplatnou telefonní linku tísňového volání 156, kdy Vaše žádost bude bude hlídce MP Šluknov předána operačním důstojníkem MP Rumburk. V tomto případě však upozorňujeme na skutečnost mírné časové prodlevy mezi Vaším oznámenín a možností řešením věci z naší strany. Oznámení o jakémkoli protiprávním jednání můžete učinit i anonymně.

aktualizováno 24. 11. 2017 | zobrazit více

Bezpečně do školy.

| Bezpečná cesta do školy. | | V rámci strategického plánu prevence kriminality města Šluknov, uspořádala Městská policie Šluknov od počátku nového školního roku, po dohodě s pedagogickým sborem ZŠ J. Vohradského, přednášky zaměřené zejména na téma „Bezpečná cesta do školy“. V průběhu šesti přednáškových bloků bylo celkem 9 tříd žáků I. stupně ZŠ seznámeno se základními pravidly bezpečno...

aktualizováno 14. 8. 2017

Rozšíření kamerového dohlížecího systému.

V návaznosti na loňském zřízení kamerového dohlížecího systému v letošním roce došlo k jeho rozšíření, a to v ulici Zámecká  a dále v ulici T.G.Masaryka. V současnosti jsou ve středu města celkem tři kamerové body, které jakožto preventivní opatření napomáhají bezpečnostním složkám zajistit veřejný pořádek a v nemalé míře též přispívají bezpečnosti osob a majetku. Zřízení a současně postupné rozšiřování kamerového systému nebyl pouze zájmem zastupitelů města Šluknov, ale byl také jedním z bodů koncepce prevence kriminality, který se tímto daří plnit.

aktualizováno 30. 10. 2016

Kontrola zaevidování psů - Sídliště.

Kontrola poplatku ze psa.

Občanům města by měla být dobře známa Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, která chovatelům psů stanoví povinnost, si svého psa zaevidovat u správce poplatku ze psa. V měsíci říjnu byla ze strany MP Šluknov provedena komplexní kontrola této oznamovací povinnosti v lokalitě Sídliště. Z celkového počtu 43 chovatelů psů, bylo ve 25 případech zjištěno porušení výše uvedené OZV. Majitelům zvířat byl stanoven termín, ve kterém tuto svou oznamovací povinnost splní. V případě nerespektování této výzvy se majitelé psů vystavují nebezpečí postihu za přestupek. Již v tento okamžik bylo strážníky Městské policie několik případů řešeno uložením blokové pokuty. Tento druh kontrol bude průběžně prováděn i v dalším období.

aktualizováno 10. 6. 2016

Přednáška na I. stupni základní školy

Dne 10.06.2016 provedla dvojice preventistů MP Šluknov přednášku ve školském zařízení, konkrétně na I. stupni základní školy v ul. Žižkova. Přednáška byla z důvodu blížících se letních prázdnin zaměřená především na bezpečnost dětí jakožto chodců a cyklistů v provozu na pozemních komunikacích. Žáci byli mj. seznámeni s bezpečnou jízdou na jízdních kolech, a jejich povinné výbavě, kolečkových bruslích a skateboardech, vč. ochranných pomůcek.

aktualizováno 10. 6. 2016zobrazit pdf

Bezpečný domov, bezpečná lokalita - přednáška

Dne 03.05.2016 Město Šluknov zastoupené preventisty Městské policie a pracovnice MÚ Šluknov v pozici manažerky prevence kriminality, pí. Bc. Marcely Postlerové, v prostorách šluknovského zámku zorganizovala veřejnou přednášku s názvem „Bezpečný domov, bezpečná lokalita.“ Přednáška určená zejména pro seniory, jak už sám název napovídá, přítomným nastínila možnosti zajištění jejich domácností, ochranu před násilným vniknutím do obydlí a dále bezpečné chování ať už v na veřejných prostranstvích, tak ve svém domě či bytě. Domníváme se, že setkání bylo oboustranně prospěšné, senioři se měli možnost dozvědět množství užitečných rad a tipů v oblasti prevence a současně organizátoři akce se setkali z hlediska bezpečnosti s jednou z nejohroženějších skupin osob.

aktualizováno 4. 6. 2016

Setkání pracovní skupiny prevence kriminality.

Dne 03.05.2016 se v kanceláři starostky města konalo celkem 5. setkání pracovní skupiny prevence kriminality města Šluknov, přičemž mezi zúčastněnými byly zástupci města Šluknov a MP, zástupce PČR OO Šluknov a krajského úřadu Ústeckého kraje. Pracovní skupina se věnovala nejen tématům jako je např. vysoká fluktulace osob ve městě, problémy v soužití majority a minority a drogové problematice a vývoji kriminality. Naplánována byla též řada preventivních přednášek a to jak ve školských zařízeních, tak přednášky zaměřené na bezpečí seniorů. Mezi další body diskuze pařilo: podpoření projektu APK, zřízení kamerového bodu v prostoru náměstí Míru, možnosti získání dotací z MVČR na příměstské tábory pro děti, potřeba podpory terénních programů prevence kriminality.

aktualizováno 3. 6. 2016

Od května pokračuje projekt APK.

Domnívám se, že skutečnost, že ve městě Šluknov působí dvojice asistentů prevence kriminality je všem obyvatelům dobře známa. Je tomu již déle než tři roky, po které dvojice rómských asistentů napomáhá pokud neřeknu zlepšit, troufnu si říci alespoň udržet standardy veřejného pořádku a bezpečnostní situace. APK se již v tento okamžik aktivně zapojili do zajištění veřejného pořádku ruku v ruce s ostatními bezpečnostními složkami, které ve městě působí. Za měsíc květen bylo z jejich strany řešeno množství situací, kdy ve většině případů se jednalo o zajištění nápravy při znečištění prostranství, rušení nočního klidu a sousedských sporech a hádkách. Ve dvou případech byl dále v součinnosti s hlídkou MP odchycen volně pobíhající pes.

aktualizováno 26. 1. 2016 | zobrazit vícezobrazit pdf

Ukončení činnosti asistentů prevence kriminality

31.12.2015  ukončila u Městské policie Šluknov svou činnost dvojice asistentů prevence kriminality.
Projekt Asistent prevence kriminality patří do kategorie preventivních projektů, zaměřené na předcházení trestné, přestupkové a další společensky nežádoucí činnosti a tvoří základní obsah Strategie a Programu prevence kriminality ČR. Asistenti prevence kriminality se aktivně podíleli na prevenci kriminality v součinnosti s ostatními subjekty prevence; přispívali k ochraně a bezpečnosti osob a majetku obcí a měst; prováděli dohled nad dodržováním čistoty zvláště na veřejných prostranstvích; plnil dlouhodobé a operativní úkoly v oblasti situační prevence ve stanovené lokalitě a vymezeném čase.

aktualizováno 15. 9. 2015zobrazit pdf

Kontroly heren.

aktualizováno 15. 9. 2015zobrazit pdf

Léto z pohledu MP.

aktualizováno 17. 2. 2015zobrazit pdf

Zpráva o činnosti za rok 2014.

aktualizováno 17. 2. 2015zobrazit pdf

Problematika úniku zvířat.

aktualizováno 18. 6. 2013 | zobrazit vícezobrazit pdf

Prevence do každé rodiny.

Představujeme Vám elektronický zpravodaj Ministerstva vnitra, odboru prevence kriminality, plný praktických rad a informací. |  

aktualizováno 10. 6. 2010 | zobrazit vícezobrazit pdf

Ze svodek městské policie.....

 

 

aktualizováno 29. 4. 2010 | zobrazit vícezobrazit pdf

Záchytné kotce, informace o odchycených zvířatech

Záchytné kotce, informace o odchycených zvířatech

Záchytné kotce města Šluknov slouží jako přechodná stanice, kde mají zvířata jednu z posledních šancí dostat se především k současnému, popřípadě novému majiteli. Účelem kotce je tedy odchycené zvíře zabezpečit a prostřednictvím veřejné výzvy v co nejkratším možném čase najít majitele.
Pokud se tak nestane, je zvíře po několika dnech odvezeno do útulku pro opuštěná zvířata, kdy většina zvířat, především tedy psů je umístěna v útulku v Děčíně.

 

 

aktualizováno 19. 4. 2010 | zobrazit více

Prevence

Prevence

Dne 24.5.2012 v 15,30 hodin v rámci preventivní činnosti, uspořádali strážníci MP Šluknov přednášku pro obyvatele chráněných bytů na Sídlišti (dříve USP Lobendava), a to v restauraci Na Hrázi. Přednáška zahrnovala témata jako : seznámení s MP Šluknov a náplní její práce, tísňové linky, provedení oznámení /112 /, užití chodníků a přechodů pro chodce, nakládání s penězi a modelové krizové situace. Všem přítomným byly ze strany strážníků předány elektronické bezpečnostní hlásiče a dále vizitky s kontakty, případ nouze. Můžeme si jenom přát, aby "servis" policejních složek nikdy nepotřebovali.  

 

aktualizováno 19. 4. 2010 | zobrazit více

Výstroj a výzbroj

418/2008 Sb.VYHLÁŠKAMinisterstva vnitraze dne 11. listopadu 2008,kterou se provádí zákon o obecní policii |   | § 14 | Jednotné prvky stejnokroje strážníka | (1) Jednotnými prvky stejnokroje strážníka jsou:a) odznak obecní policie podle § 14,b) černá, modrá nebo žlutá barva svrchní části stejnokroje strážníka a jejich kombinace; žlutá barva se nepoužije u pokrývky hlavy,c) černé, modré, žl...

aktualizováno 19. 4. 2010 | zobrazit více

Zákony

Ze naleznete právní normy související ve větší či menší míře s činností strážníků městských policií.

aktualizováno 19. 4. 2010

Historie městské policie ve Šluknově

Vznik městské policie Šluknov se datuje již od roku 1991, tedy od roku, kdy v platnost vešel zákon č. 553/91 Sb., jímž byl umožněn obcím ve své samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou zřídit pro zajištění veřejného pořádku městské policie. Bude tomu tedy již dvě desetiletí, po která MP v katastru našeho města působí. Za toto období MP Šluknov prošla několika stádii vývoje a určitého hledání si své pozice ve městě. Průběžně se měnila základna, získávaly se zkušenosti, návyky profesionality, podpora vedení města a současně také určitá důvěra obyvatel.V současné době tvoří členskou základnu včetně velitele MP 8 strážníků.

SMS Info Kanál Česká obec - mobilní aplikace
Webkamera
náměstí Míru ve Šluknově
Hlášení problémů
hlášení problémů města Šluknov
Krátké zprávy
Kalendář akcí
7. 1. 2019 do 24. 3. 2019
( Šluknovský zámek, 9:00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin )
10. 1. 2019 do 24. 3. 2019
( Šluknovský zámek, 9:00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin )
17. 2. 2019
( sál Domu kultury Šluknov-14:00 )
24. 2. 2019
( dům kultury )
1. 3. 2019 do 1. 3. 2019
( Šluknovský zámek od 14.00 hodin )
8. 3. 2019
( 15 hod. - sál Domu kultury Šluknov )
24. 3. 2019
( sál Domu kultury Šluknov - 15 hodin )
Loutková pohádka O Budulínkovi
30. 3. 2019
( sál Domu kultury Šluknov - 16 hodin )
31. 3. 2019
( dům kultury )
5. 4. 2019 do 29. 6. 2019
( Šluknovský zámek 9.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin )
21. 4. 2019
( dům kultury )
ŠRAMLÍK - taneční odpoledne
27. 4. 2019 do 28. 4. 2019
( dům kultury )
Loutkové pohádky - Přehlídka + Čertimlýn
30. 4. 2019
( Zámecký park )
Lampiónový průvod a pálení čarodějnic
12. 5. 2019
( sál Domu kultury Šluknov-14:00 - 18:00 hodin )
ŠRAMLÍK - taneční odpoledne
aktuální kalendář akcí ke stažení
Pravidelné akce
1. 10. 2018 do 24. 6. 2019
( 16:30 hod. - každé pondělí -II. patro Domu kultury Šluknov )

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Ztráty a nálezy | Kultura ve výběžku | Kanál na youtube | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek