Šluknov na facebooku Twitter Foursquare Instagram

strana z 10    >>
aktualizováno 11. 10. 2016zobrazit pdf

Přinášíme pár novinek z probíhajících prací na sladovně

Přinášíme pár novinek z probíhajících prací na sladovně

Jak jste si již zajisté mnozí všimli, je sladovna v místech propadu nosných konstrukcí provizorně zastřešena, což znamená, že obvodové zdivo je již obnoveno. Probíhají už práce jen na doplnění zdiva severovýchodního rohu (k Tescu). Dále jsou doplněny uhnilé konce stropních trámů a bude se opravovat narušený krov v úžlabí za věží studny. Velmi zajímavý je i proces opětovného dozdívání kleneb – tato činnost se v současnosti již takřka nevidí – je nutné zhotovit plošné bednění průběhu kleneb a tyto následně postupně vyzdívat od opěr (obvodové zdi a klenebné sloupy) k jejich vrcholu.

aktualizováno 13. 9. 2016 | zobrazit více

Město Šluknov buduje nové veřejné toalety pro své návštěvníky

Město Šluknov buduje nové veřejné toalety pro své návštěvníky

V současné době probíhající stavební práce v rohové části náměstí Míru ve Šluknově, v jejichž rámci je realizován projekt „Modernizace turistické infrastruktury ve Šluknově – rekonstrukce sociálního zařízení“. Ten spočívá ve vybudování nových veřejných toalet sloužících zejména pro turisty navštěvující památky či naučné stezky v okolí města. Stávající toalety z 80. let byly již dlouhodobě nevyhovující a zejména svým interiérem návštěvníky spíše odrazovaly. Nové sociální zařízení bude oproti stávajícímu navíc bezbariérově přístupné a součástí akce je i úprava okolí včetně terénních úprav a výsadby nové zeleně. V současné době je dokončena demolice původních toalet, položeny nové inženýrské sítě a je připravována základová deska pro nové WC. Dokončení je předpokládáno ke konci října letošního roku.
Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

aktualizováno 6. 9. 2016 | zobrazit více

Nové stavby ve Šluknově

Nové stavby ve Šluknově

V minulém měsíci jsme vás informovali o probíhajících či dokončených stavbách ve městě. Tímto článkem bych rád navázal, protože za uplynulý měsíc se událo poměrně hodně nového. V srpnu byla s tříměsíčním předstihem dokončena realizace II. etapy rekonstrukce náměstí Míru. Celé náměstí tak získalo jednotný vzhled a po mnoha letech se tak opět stalo reprezentativním prostorem centra města. Výsledky rekonstrukce však nejsou jen estetické - náměstí je nyní kompletně bezbariérové, přibyla parkovací místa a bylo vybudováno nové osvětlení a odvodnění ploch.

Mgr. Martin Chroust
vedoucí Odboru rozvoje a životního prostředí

aktualizováno 24. 8. 2016 | zobrazit vícezobrazit pdf

Program pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2017

Dne 22.08.2016 schválila Rada města Šluknov usnesením č. 9/54R/2016 Program pro poskytování neivestičních účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2017 včetně příloh (Žádost o neinvestiční účelovou dotaci, Kritéria hodnocení žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace). Program, zveřejněný na webových stránkách města, je určen na podporu neziskových činností a akcí zaměřených na děti, mládež a pro širokou veřejnost, za účelem zlepšení kvality života, nebo prevence kriminality.

aktualizováno 19. 8. 2016 | zobrazit vícezobrazit pdf

Sladovna Šluknov

Sladovna Šluknov

Jak jste již zajisté všimli, realizuje v současnosti město Šluknov práce na zajištění statiky objektu sladovny bývalého pivovaru. Naplňuje se tak vize na záchranu posledního objektu bývalého komplexu pivovaru, která nám tvoří urbanistické propojení významných dominant města - Šluknovského zámku a náměstí Míru.

aktualizováno 1. 8. 2016 | zobrazit více

Prohlášení k akci technopárty

Ve dnech 29. až 31.07.2016 proběhla na pozemku v Kunraticích technopárty. Prohlašuji, že tato akce proběhla bez povolení a bez vědomí Města Šluknov a došlo k porušení a nerespektování Obecně závazné vyhlášky č. 2/2013, která stanoví podmínky pro pořádání, průběh a ukončení některých veřejnosti přístupných kulturních podniků včetně akcí typu technopárty.

aktualizováno 28. 7. 2016 | zobrazit více

výběrové řízení - ekonom/finanční manažer

České Švýcarsko o.p.s., organizace zaměřená na podporu šetrného turistického ruchu v širším regionu Českého Švýcarska, vypisuje výběrové řízení na pozici ekonoma/finančního manažera.

aktualizováno 22. 7. 2016 | zobrazit více

Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem 2016

Běh chemičkou? Není to padlé na hlavu? Není. Každá běžecká kulisa má svoje kouzlo. A komu to nevoní, tak doplňujeme, že chemičkou se běží jen tři kilometry, zbylá část vede podél Labe a centrem města. Akce je zařazena do programu Ústeckého kraje - RODINNÉ STŘÍBRO pro rok 2016.

aktualizováno 21. 7. 2016 | zobrazit více

Stavební sezona je v plném proudu

Stavební sezona je v plném proudu

Jak tomu bývá uprostřed léta zvykem, je v plném proudu stavební sezona na městských akcích, které jsou realizovány dle schváleného rozpočtu. Kromě nejviditelnější rekonstrukce horní části náměstí Míru se pracuje na opravě chodníku v ulici. TGM podél Kamenoprůmyslových závodů, v součinnosti s nimiž (výměna plotu) stavba probíhá ...

aktualizováno 17. 6. 2016zobrazit pdf

Sladovna Šluknov

Sladovna Šluknov

Město Šluknov zahájilo práce na objektu sladovny, a to nutnými zabezpečovacími pracemi, které odstraní havarijní stav objektu – odstranění sutě, dozdění obvodových zdí a propadlých kleneb, oprava uhnilých stropních trámů a částí krovů a nad zřícenou částí bude prozatímně instalována střecha ze sbíjených vazníků. Více informací v přiloženém pdf.

aktualizováno 9. 6. 2016 | zobrazit více

Šluknovské parčíky v novém

Šluknovské parčíky v novém

Na letošní rok je naplánována obnova trojice šluknovských parků, přičemž každý z nich najdeme v jiné městské části. Již loni byly zahájeny přípravné práce v parku na Rumburské ulici za malometrážními byty, kde se průběžně pracuje po celý letošní rok. V období vegetačního klidu bylo odstraněno 8 stromů ve zhoršeném zdravotním stavu nebo se sníženou perspektivou, v současnosti pak probíhá obnova cestní sítě a před zahájením je odborné ošetření stávajících vzrostlých dřevin. Na podzim dospěje realizace do finále výsadbou nových dřevin – přes 50 stromů a 500 okrasných keřů, kterými bude osázen svah nad panelovými domy.

aktualizováno 25. 5. 2016 | zobrazit více

ČHMÚ hledá pozorovatele automatizované srážkoměrné stanice ve Šluknově

Pozorovatel má povinnost denně v 07 hod. SEČ změřit množství srážek (v zimě ještě výšku sněhové pokrývky) a v průběhu dne zaznamenávat význačné atmosférické jevy (např. mlhu, bouřku, námrazu, ...).

aktualizováno 18. 5. 2016zobrazit pdf

Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste
například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

aktualizováno 26. 4. 2016zobrazit pdf

SVS zahajuje rekonstrukci kanalizace a vodovodu ve Šluknově, Fügnerově ul.

Stávající betonová kanalizace vnitřního průměru 300 a 250 mm byla uvedena do provozu roku 1973. Je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka – vykazuje korozi nad 50 %, deformace, praskliny, netěsnosti ve spojích a nedostatečný profil. V souběhu vedený vodovodní řad z roku 1892 je z litinových trub vnitřního průměru 80 mm. Je zkorodovaný a inkrustovaný přes 30 %, proto bude rekonstruován souběžně s kanalizací. Stavba byla zahájena předáním staveniště 14. dubna 2016. Stavební práce začaly od 25. dubna 2016 a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. června 2016.

aktualizováno 20. 4. 2016 | zobrazit více

VNÍMÁNÍ POCITU BEZPEČÍ OBČANY MĚSTA ŠLUKNOV

Vážení občané, obracíme se na Vás se žádostí o vyplnění dotazníku, který se zaměřuje na průzkum pocitu bezpečí občanů města Šluknov. Potřebné výstupy budou zapracovány do nové Koncepce prevence kriminality pro roky 2016 - 2020.Za Vaši spolupráci děkujeme.

aktualizováno 18. 4. 2016 | zobrazit více

Připravované investiční akce ORŽP na rok 2016

Dne 17. března byl schválen rozpočet města Šluknov, jehož součástí je i celá řada investičních akcí, které by se měly v letošním roce uskutečnit. Níže vám nabízíme dle jednotlivých oblastí základní přehled těch nejzásadnějších, které jsou v rozpočtu města připraveny. | Komunikace - výstavba chodníku do Císařského (závislé na získání podané dotace ze SFDI), zahájení rekonstrukce stávajícího chodn...

aktualizováno 6. 4. 2016 | zobrazit více

Zahájení realizaci II. etapy rekonstrukce náměstí Míru (horní část)

Zahájení realizaci II. etapy rekonstrukce náměstí Míru (horní část)

V příštím týdnu zahájí město Šluknov realizaci II. etapy rekonstrukce náměstí Míru (horní část). V rámci akce bude odstraněn stávající asfaltový povrch v horní části náměstí, které bude nově vydlážděno v duchu spodní části náměstí, nově vydlážděny budou i vjezdy do ulic Pivovarská a Karlova. Obrubníky budou nově odděleny i jednotlivé plochy pro parkování, přičemž dojde k rozšíření parkovacích míst a horní část náměstí bude zjednosměrněna. Průtažná komunikace bude od horní části oddělena metr širokým záhonem osázeným ve stejném duchu jako záhony na terminálu, nově předlážděny a rozšířeny budou všechny chodníky v horní části a veřejné osvětlení bude z budov přemístěno na nově osazené historizující sloupy veřejného osvětlení. Nový vzhled náměstí si můžete prohlédnout v přiložených obrázcích vizualizace.

aktualizováno 14. 3. 2016 | zobrazit více

Seznam památných stromů ve Šluknově se opět rozšířil

Seznam památných stromů ve Šluknově se opět rozšířil

V únoru přibyly na mapu památných stromů Šluknova další dva exempláře. V obou případech se jedná o duby letní a naleznete je v parčíku v Tyršově ulici a ve Fukově.

 

aktualizováno 25. 1. 2016

Finanční úřad i letos v březnu bude úřadovat na šluknovské radnici

V rámci klientského přístupu Finanční správy budou i v letošním roce probíhat v průběhu měsíce března výjezdy pracovníků územních pracovišť FÚ na vybrané obce s cílem zajistit pomoc obyvatelům s podáváním daňového přiznání k daním z příjmů.
Na Městském úřadě ve Šluknově (přízemí) si budou moci občané podávat daňová přiznání k daním z příjmů ve středu 23. března 2016 od 14:00 do 16:30 hodin.

aktualizováno 13. 12. 2015 | zobrazit více

Podzimní opravy komunikací a chodníků ve městě

Podzimní opravy komunikací a chodníků ve městě

Po dokončení I. etapy rekonstrukce náměstí jsme se mohli v průběhu podzimu ve spolupráci s Technickými službami Šluknov zaměřit na opravy dalších komunikací a chodníků ve městě v souladu se schváleným rozpočtem. Provedené opravy reflektovaly především (někdy již dlouholeté) požadavky občanů města hned z několika lokalit.

strana z 10    >>
SMS Info Kanál Česká obec - mobilní aplikace
Webkamera
náměstí Míru ve Šluknově
Hlášení problémů
hlášení problémů města Šluknov
Krátké zprávy
Kalendář akcí
7. 10. 2017 do 20. 12. 2017
( Šluknovský zámek )
23. 10. 2017 do 4. 3. 2018
( Šluknovský zámek )
26. 10. 2017 do 8. 1. 2018
( zámek )
16. 12. 2017 do 16. 12. 2017
( Karlovo údolí )
17. 12. 2017
( sál Domu kultury Šluknov - 15 hodin )
26. 12. 2017 do 26. 12. 2017
( Šluknovský zámek )
5. 1. 2018 do 30. 3. 2018
( Šluknovský zámek )
5. 1. 2018 do 30. 3. 2018
( Šluknovský zámek )
19. 1. 2018 do 19. 1. 2018
( Šluknovský zámek )
20. 1. 2018
( sál Domu kultury Šluknov - od 11 a od 15 hodin )
2. 2. 2018
( Zámecký park a náměstí Míru )
aktuální kalendář akcí ke stažení
Pravidelné akce

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Ztráty a nálezy | Kultura ve výběžku | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek