Šluknov na facebooku Twitter Foursquare Instagram

Doručování zásilek osobám s TP na ohlašovně

Oznámení osobám s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Šluknov

Úřední adresa

Je-li ve správním řízení zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, který nemá možnost přihlásit se jinam k trvalému pobytu, je mu přidělena úřední adresa - Šluknov, nám. Míru 1, ohlašovna MěÚ Šluknov. Tato adresa je jen evidenčním údajem. V budově MěÚ nikdo z občanů fyzicky nebydlí a není možné jim korespondenci doručit. MěÚ není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Upozorňujeme občany, kteří mají v důsledku zrušení údaje o místu trvalého pobytu jako svou adresu uvedeno sídlo ohlašovny, že si musí doručování své korespondence řešit přímo s Českou poštou s. p., případně s odesílateli (např. pojišťovny, banky, mobilní operátoři, atd.). Oznámení o doručení listovních zásilek je zveřejňováno na internetových stránkách Města Šluknov – www.mesto-sluknov.cz.

Adresa pro doručování

S účinností od 1. 7. 2009 došlo k novele zákona č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění, která se týká možnosti zavedení adresy pro doručování písemností na žádost občana. V informačním systému evidence obyvatel bude vedena kromě adresy trvalého pobytu také adresa pro doručování, kterou občan oznámí ohlašovně v místě svého trvalého pobytu písemně na doporučený formulář. Ohlašovna zašle údaje o adrese pro doručování příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností k zavedení do informačního systému evidence obyvatel. Doručovací adresa může být evidována jen tehdy, pokud si o ni občan na ohlašovně sám zažádá. Změnu nebo zrušení adresy pro doručování oznámí občan opět písemným způsobem. Občan má povinnost si vybírat poštu na doručovací adrese.

Doručování bude možné:

o do datové schránky, pokud si ji fyzická osoba zřídí;

o na doručovací adresu pro doručování podle zákona o evidenci obyvatel;

o na doručovací adresu, kterou účastník oznámí pro jedno určité řízení, nebo na adresu trvalého pobytu.

Oznámení o doručení poštovních zásilek osobám s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Šluknov

Ve vlastním zájmu věnujte pozornost tomuto poučení pro níže uvedeny osoby s trvalým pobytem na adrese nám. Míru 1, Šluknov, ohlašovna MěÚ, o uložení zásilky obsahující písemnost, jejíž doručení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

1. Zásilka je pro adresáta uložena na České poště, s. p., ve Šluknově nebo u doručovatelské služby A-Z CÍL s. r. o., SNP 131, Rumburk (dříve sídlo RUKOV – Prominent s. r. o.), tel. 739 378 123. Zásilka je k vyzvednutí v pracovních dnech.

2. Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

3. Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta.

4. Jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.

Osoby s trvalým pobytem na adrese nám. Míru 1, Šluknov, ohlašovna MěÚ, mají v sekretariátu MěÚ Šluknov k vyzvednutí obyčejné zásilky, které dosud byly doručeny na adresu úřadu. Informace na tel. 412 315 331.

SMS Info Kanál Česká obec - mobilní aplikace
Webkamera
náměstí Míru ve Šluknově
Hlášení problémů
hlášení problémů města Šluknov
Krátké zprávy
Kalendář akcí
6. 10. 2018 do 21. 12. 2018
( Šluknovský zámek 09:00 až 12:00, 12:30 až 17:00 hodin )
9. 10. 2018 do 21. 12. 2018
( Šluknovský zámek 09:00 až 12:00, 12:30 až 17:00 hodin )
15. 12. 2018 do 15. 12. 2018
( Karlovo údolí )
16. 12. 2018
( sál Domu kultury Šluknov - 15 hodin )
22. 12. 2018
( sál Domu kultury Šluknov - 15 hodin )
23. 12. 2018
( Dům kultury Šluknov - 14 hodin )
26. 12. 2018 do 26. 12. 2018
( 14:00, 15:00, 16:00 a 17:00 hod. Šluknovský zámek )
7. 1. 2019 do 24. 3. 2019
( Šluknovský zámek, 9:00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin )
10. 1. 2019 do 24. 3. 2019
( Šluknovský zámek, 9:00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin )
25. 1. 2019 do 25. 1. 2019
( Šluknovský zámek, 19.00 hodin )
14. 2. 2019
( nám. Míru Šluknov )
Valentýnské cukrovinky
15. 2. 2019 do 15. 2. 2019
( Šluknovský zámek, 19.00 hodin )
16. 2. 2019
( sál Domu kultury Šluknov - 15 hodin )
DĚTSKÝ KARNEVAL
8. 3. 2019
( 15 hod. - sál Domu kultury Šluknov )
MDŽ - účinkuje Duo Růže
30. 4. 2019
( Zámecký park )
Lampiónový průvod a pálení čarodějnic
aktuální kalendář akcí ke stažení
Pravidelné akce
1. 10. 2018 do 24. 6. 2019
( 16:30 hod. - každé pondělí -II. patro Domu kultury Šluknov )

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Ztráty a nálezy | Kultura ve výběžku | Kanál na youtube | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek