Šluknov na facebooku Twitter Foursquare Instagram

Odbor stavební úřad Šluknov

Od 1. 1. 2007 se s účinnosti nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, upravuje příslušnost Městského úřadu Šluknov, stavebního úřadu a to dle ustanovení § 13 odst. 1, písm. d) jako obecný stavební úřad, přičemž jeho působnost výkonu přenesené pravomoci státní správy stanovuje zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve správních obvodech, které stanoví Vyhlášky MV č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností a které jsou vymezené územím obcí Dolní Poustevna, Lipová, Lobendava, Mikulášovice, Šluknov, Velký Šenov a Vilémov.

Úřadovna stavebního úřadu se nachází v budově č. p. 285 na náměstí Míru.

Úřední dny: pondělí a středa od 7:30-11:30 a 12:30-16:30 hodin

Korespondenční adresa:

Městský úřad Šluknov, odbor stavební úřad, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov.

Datová schránka: 8jkbbf3

Telefonické spojení:

 • 412 315 313
 • 412 315337
 • 412315 318

E-mailové adresy:

 

Všichni úředníci stavebního úřadu mají úspěšně absolvované odborné vzdělání  - zvláštní způsobilost, která je stanovena a splňují další předpoklady stanovené zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění.

Na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění vykonává Městský úřad Šluknov, odbor stavební úřad přenesenou působnost ve svém správním obvodu podle tohoto stavebního zákona.

Stavební úřad postupuje ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních předpisů (§ 4 odst. 2 SZ). Ve své činnosti vychází z územních plánů, regulačních plánů, územních studií, územně analytických podkladů obcí (§ 165 a 166 SZ).

Stavební úřad poskytuje:

 • územně plánovací informace (§ 21 SZ)
 • informace pro pořízení územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace (§ 6 SZ).

 

Stavební úřad rozhoduje v pochybnostech, zda se jedná o stavbu nebo zařízení (§ 3 SZ) a dále o dočasnosti

staveb (§ 2 odst. 3 SZ).

Stavební úřad vydává:

a) na základě územního řízení nebo zjednodušeného územního řízení:

 • územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
 • územní rozhodnutí o změně využití území
 • územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
 • územní rozhodnutí o dělení a scelování pozemků
 • územní rozhodnutí o ochranném pásmu

 

O výjimce z obecných požadavků na využívání území pro územní řízení rozhoduje stavební úřad (§169 SZ).

b) územní souhlas  při splnění podmínek uvedených v  § 96  SZ

c) společný územní souhlasu a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (§ 96a SZ)

d) k ohlášeným stavbám, terénním úpravám a zařízením písemné souhlasy a u dočasných staveb omezuje dobu jejich trvání (§ 106 odst. 2 SZ)
d) na základě stavebního řízení stavební povolení (§ 115 SZ).
Na základě žádosti může stavební úřad povolit změnu stavby před jejím dokončením (§ 118 SZ) a to i ve zkráceném stavebním řízení, příp. územním řízení. Ve zvláštních případech schválí změnu stavby při kontrolní prohlídce zápisem do stavebního deníku, nebo jednoduchého záznamu o stavbě.
Stavební úřad může vést územní a stavební řízení a vydat společné povolení (§ 94j  až § 94p SZ).

Stavební úřad může zabezpečit součinnost autorizovaného inspektora, znalce a vědeckého nebo jiného specializovaného odborného pracoviště (§ 174 SZ).
Stavební úřad může vydané stavební povolení ve veřejném zájmu změnit, na základě oznámení nálezu a to po dohodě s orgánem státní památkové péče nebo orgánem ochrany přírody (§ 176 odst. 3 SZ).

e) kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí pro dokončené stavby (§ 119 SZ), popř. části schopné samostatného užívání, na základě závěrečné kontrolní prohlídky (§ 119 až 122a SZ)

 • rozhodnutí, kterým může žádost o kolaudační rozhodnutí zamítnout (§ 122a SZ)
 • časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením (§ 123 SZ)
 • rozhodnutí, že kolaudační souhlas (kolaudační rozhodnutí) lze vydat jen po provedení zkušebního provozu
  (§ 124 SZ)

 

f) souhlas nebo povolení se změnou v užívání stavby  (§ 127 SZ). Týká se i prodloužení doby trvání dočasné stavby nebo změny dočasné stavby na stavbu trvalou.

g) povolení k odstranění stavby, terénní úpravy a zařízení (§ 128 SZ), formou souhlasu nebo povolení; příp.nařídí vlastníku stavby její odstranění (§ 129 SZ)

h) dodatečné povolení stavby, prováděné nebo provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu podle § 129 SZ. Současně lze v případě dokončené stavby rozhodnout o povolení užívání stavby (§ 129 odst. 3 SZ).

i) na základě žádosti a splnění požadavků ustanovení § 138 SZ o poskytnutí stavebního příspěvku  - rozhodnutí, ve kterém stanoví výši příspěvku a způsob jeho poskytnutí.

Stavební úřad zajišťuje vypořádání námitek účastníků řízení a usnesením o nich rozhoduje (§ 114 odst. 3 SZ), příp. rozhodne o nezpůsobilosti stavby pro zkrácené řízení (§117 SZ), v případě námitky občanskoprávní povahy poučí účastníka řízení o právu uplatnit námitku u soudu (§ 142 odst. 4 SZ).

Současně projednává protichůdná stanoviska nebo protichůdná závazná stanoviska dotčených orgánů (§ 4 odst. 8 SZ).

Stavební úřad:

 • vykonává ve věcech územního plánování a stavebního řádu státní dozor a v případě zjištění nedostatků vyzve ke zjednání nápravy nebo rozhodnutím uloží povinnost zjednat nápravu v přiměřené lhůtě
 • má oprávnění vstupovat na cizí pozemky a do staveb s vědomím jejich vlastníků (§ 172 SZ) a v případě bránění vstupu může rozhodnutím umožnění vstupu nařídit
 • ověřuje dokumentaci stavby pořízenou podle ustanovení stavebního zákona (§ 125, § 122, § 122a SZ)
 • eviduje a ukládá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření stavebního úřadu, včetně ověřené projektové dokumentace a certifikátů od autorizovaného inspektora. Jedno paré zasílá místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není doručováno obci a stavebnímu úřadu, který je ve společném územním a stavebním řízení dotčeným orgánem (§ 167 SZ)
 • v případě, že není uchována dokumentace stavby, nařídí jejímu vlastníku, aby pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby, příp. zjednodušenou dokumentaci (pasport stavby) (§ 125 SZ)
 • může poskytnout kopii dokumentace stavby žadateli jen se souhlasem toho, kdo dokumentaci pořídil, příp. se souhlasem vlastníka stavby, které se dokumentace týká (§ 168 odst. 2 SZ)

Stavební úřad může:

 • rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu do 50.000,--Kč (§ 173 SZ)
 • uložit pokuty za přestupky, kterých se dopustí fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fyzické osoby až do výše 2 mil. Kč (§ 178, § 179, § 180 a § 181 SZ)
 • vyzvat vlastníky technické infrastruktury, aby bez průtahů poskytli nezbytnou součinnost při plnění úkolů podle stavebního zákona (§ 161 SZ)
 • místo správního rozhodnutí uzavřít se žadatelem veřejnoprávní smlouvu (§ 4 odst. 1), která nahradí územní rozhodnutí (§ 78a SZ) a nebo stavební povolení (§ 116 SZ), a to za podmínek správního řádu a SZ
 • uplatnit mimořádné postupy v případech vymezených zákonem (§ 177 SZ).

Stavební  úřad  ve  veřejném  zájmu  provádí  kontrolní  prohlídky  stavby  a  je oprávněn nařizovat:

 • neodkladné odstranění stavby
 • nutné zabezpečovací práce na stavbě
 • nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku
 • nařizovat provedení udržovacích prací
 • provedení vyklizení stavby a ukládat opatření na sousedním pozemku nebo stavbě (§ 132 až 141 SZ)

 

Stavební úřad eviduje vydaná správní rozhodnutí a vede jejich statistiku po měsících a rocích, dále eviduje rozestavěnost rodinných domů a bytů, vede měsíční výkaz o vydaných stavebních povolení a podává písemné hlášení o odstranění staveb pro bydlení nebo zrušení bytu a dokončení bytových a rodinných domů pro statistický úřad.

Se stavebním zákonem a jeho novelou zák. č. 225/2017 Sb., účinnou od 1. 1. 2018 jsou v platnost tyto prováděcí předpisy:

 • vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • vyhláška č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 13/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • vyhláška č. 431/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • vyhláška č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 • vyhláška č. 323/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, kterou se mění správní poplatky za jednotlivé správní úkony vydávané stavebním úřadem. Například za vydání rozhodnutí o umístění vybraných staveb je stanovený poplatek 20000 Kč, nebo za vydání stavebního povolení ke stavbě pro bydlení snejvýše 3 byty nebo stavbě pro rodinnou rekreaci činí správní poplatek 5000 Kč.

 

Se stavebním zákonem je v návaznosti také zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva
k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) a zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění.

Rozsah a podrobnosti nového stavebního zákona se od minulého výrazně odlišuje. Zjednodušení postupů pro veřejnost vedlo ke značné složitosti zákona a bude vyžadovat trpělivost v jeho pochopení u stavebníků
a především v jeho aplikaci stavebním úřadem. Zákon zavádí nové pojmy; stanovuje povinnosti stavebníkům, stavebním podnikatelům, projektantům, autorizovaným inspektorům, a dalším fyzickým a právnickým osobám, např. vlastníkům technické infrastruktury; stanovuje postupy a působnost orgánů veřejné správy, jednotlivých orgánů obcí, krajů, ministerstev, speciálním stavebním úřadům a zejména obecným stavebním úřadům;
v územním plánování upravuje cíle a úkoly územního plánování, zvýrazňuje úlohu územních plánů obcí
a regulačních plánů, specifikuje územní, stavební a další řízení, přičemž dává možnosti např. zjednodušení územního řízení, zkrácené stavební řízení, uzavření veřejnoprávní smlouvy, sloučení územního a stavebního řízení, sloučení vydání územního souhlasu s ohlášením stavby. Stavební zákon rozlišuje stavby a zařízení podle jejich složitosti, rozsahu zastavěné plochy a výšky stavby, druhu stavby s rozlišením zda jde o budovu, technickou nebo dopravní infrastrukturu,  udržovací práce, stavební úpravy, přístavby a nástavby, či zda se jedná o podzemní nebo nadzemní stavby, výrobky které plní funkci stavby, terénní úpravy a zařízení a způsob jejich povolování, změn a uvádění do užívání. V zákoně jsou stanovené obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, oprávnění ke vstupu na pozemky a do staveb a rovněž možnosti ukládat pořádkové pokuty a pokuty za správní delikty.

Mezi základní povinnosti vlastníka stavby patří mj. udržovat ji tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost a uchovávat  po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci (ustanovení § 154 odst. 1 SZ), nebo povinnost ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou staveb dle ustanovení § 103 SZ (ustanovení § 128 odst. 1 SZ) .

Povinnosti stavebníka jsou stanovené v ustanovení § 152 SZ a týkají se přípravy a provádění staveb bez rozdílu, zda vyžadují ohlášení, stavební povolení, nebo pouze územní souhlas. Navíc jsou stavebníci „omezeni" při přípravě a následném realizování stavebních záměrů specifickými podmínkami, které přináší ochranná pásma, chráněná území /např. Chráněná krajinná oblast Labské pískovce-část území města Mikulášovice, ptačí oblasti NATURA 2000/, památková zóna /centrální část města Šluknov/, a ochrana nemovitých kulturních památek, záplavová území u vodotečí.

Na závěr nezbytné upozornění pro všechny budoucí stavebníky:

Nový stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky stanoví, že podání (návrhy, žádosti) musí být zpracované na přesně stanovených formulářích, které lze „stáhnout" z internetových stránek www.mmr.cz (územní plánování a stavební řád, stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky, novelizace vyhlášky č. 503/2006 Sb., připojené soubory; příp. Informace z radnice města Šluknov - formuláře ke stažení.

SMS Info Kanál Česká obec - mobilní aplikace
Webkamera
náměstí Míru ve Šluknově
Hlášení problémů
hlášení problémů města Šluknov
Krátké zprávy
Kalendář akcí
7. 1. 2019 do 24. 3. 2019
( Šluknovský zámek, 9:00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin )
10. 1. 2019 do 24. 3. 2019
( Šluknovský zámek, 9:00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin )
24. 2. 2019
( dům kultury )
1. 3. 2019 do 1. 3. 2019
( Šluknovský zámek od 14.00 hodin )
8. 3. 2019
( 15 hod. - sál Domu kultury Šluknov )
24. 3. 2019
( sál Domu kultury Šluknov - 15 hodin )
30. 3. 2019
( sál Domu kultury Šluknov - 16 hodin )
31. 3. 2019
( dům kultury )
5. 4. 2019 do 29. 6. 2019
( Šluknovský zámek 9.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin )
21. 4. 2019
( dům kultury )
ŠRAMLÍK - taneční odpoledne
27. 4. 2019 do 28. 4. 2019
( dům kultury )
Loutkové pohádky - Přehlídka + Čertimlýn
30. 4. 2019
( Zámecký park )
12. 5. 2019
( sál Domu kultury Šluknov-14:00 - 18:00 hodin )
ŠRAMLÍK - taneční odpoledne
31. 5. 2019
( dům kultury )
Mezinárodní den dětí
aktuální kalendář akcí ke stažení
Pravidelné akce
1. 10. 2018 do 24. 6. 2019
( 16:30 hod. - každé pondělí -II. patro Domu kultury Šluknov )

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Ztráty a nálezy | Kultura ve výběžku | Kanál na youtube | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek