Šluknov na facebooku Twitter Foursquare Instagram

Odbor stavební úřad Šluknov

Od 1. 1. 2007 se s účinnosti nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu upravuje příslušnost Městského úřadu Šluknov, stavebního úřadu a to dle ustanovení § 13 odst. 1, písm. d) jako obecný stavební úřad, přičemž jeho působnost výkonu přenesené pravomoci státní správy stanovuje zákon
č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,
ve správních obvodech, které stanoví Vyhlášky MV č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností a které jsou vymezené územím obcí Dolní Poustevna, Lipová, Lobendava, Mikulášovice, Šluknov, Velký Šenov a Vilémov.

Úřadovna stavebního úřadu se nachází v budově č. p. 285 na náměstí Míru.

Úřední dny: pondělí a středa od 7:30-11:30 a 12:30-16:30 hodin

Korespondenční adresa:

Městský úřad Šluknov, odbor stavební úřad, nám. Míru 1, pošt. přihrádka 18, 407 77 Šluknov.

Telefonické spojení

 • 412 315 313
 • 412 315 337
 • 412 315 331

E-mailové adresy:

Datová schránka

IDDS: 8jkbbf3

 

Všichni úředníci stavebního úřadu mají úspěšně absolvované odborné vzdělání  - zvláštní způsobilost, která je stanovena a splňují další předpoklady stanovené zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění.

Na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 13 odst. 1 písm. d) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) vykonává Městský úřad Šluknov, stavební úřad přenesenou působnost ve svém správním obvodu podle tohoto stavebního zákona.

Stavební úřad postupuje ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních předpisů (§ 4 odst. 2 SZ). Ve své činnosti vychází z územních plánů, regulačních plánů, územních studií, územně analytických podkladů obcí (§ 165 a 166 SZ).

Stavební úřad poskytuje:

 • územně plánovací informace (§ 21 SZ)
 • informace pro pořízení územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace (§ 6 SZ).

Stavební úřad rozhoduje v pochybnostech, zda se jedná o stavbu nebo zařízení (§ 3 SZ) a dále o dočasnosti staveb (§2 odst. 3 SZ).

Stavební úřad vydává:

a)  na základě územního řízení nebo zjednodušeného územního řízení:

 • územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
 • územní rozhodnutí o změně využití území
 • územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
 • územní rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
 • územní rozhodnutí o ochranném pásmu

O výjimce z obecných požadavků na využívání území pro územní řízení rozhoduje stavební úřad (§169 SZ).
U staveb ve specifikovaných případech stanovených stavebním zákonem v územních rozhodnutích může stanovit, že k jejich provedení nebude vyžadovat ohlášení anebo stavební povolení (§ 78 odst. 2 SZ).

b)  územní souhlas  (§ 6 SZ)  při splnění podmínek uvedených v  § 96  SZ.  Stavební úřad může vydat společný územní souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru (§ 96a 2 SZ).

c)  k ohlášeným stavbám, terénním úpravám a zařízením písemné souhlasy a u dočasných staveb omezuje dobu jejich trvání (§ 106 odst. 2 SZ).

V  případě,  že  ohlášená  stavba,  terénní  úpravy  nebo zařízení je v rozporu se stavebním zákonem, stavební úřad usnesením rozhodne o provedení stavebního řízení (§107 odst. 1 SZ).

d)  na základě stavebního řízení stavební povolení (§ 115 SZ).

Na základě žádosti může stavební úřad povolit změnu stavby před jejím dokončením (§ 118 SZ) a to i ve zkráceném stavebním řízení, příp. územním řízení. Ve zvláštních případech schválí změnu stavby při kontrolní prohlídce zápisem do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě.

Stavební úřad může spojit územní a stavební řízení (§ 78 SZ) a zajistit součinnost autorizovaného inspektora, znalce a vědeckého nebo jiného specializovaného odborného pracoviště (§ 174 SZ).

Stavební úřad může vydané stavební povolení ve veřejném zájmu změnit, na základě oznámení nálezu a to po dohodě s orgánem státní památkové péče nebo orgánem ochrany přírody (§ 176 odst. 3 SZ).

Stavební úřad může vést společné územní a stavební řízení a vydat společné rozhodnutí (§ 94a SZ).

e)  kolaudační souhlas pro dokončené stavby (§ 119 SZ), popř. části schopné samostatného užívání, na základě závěrečné kontrolní prohlídky (§ 119 až 122 SZ)

 • rozhodnutí, kterým může zakázat užívání stavby (§120 SZ)
 • časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením (§ 123 SZ)
 • rozhodnutí, že kolaudační souhlas lze vydat jen po provedení zkušebního provozu (§124 SZ)

f) souhlas se změnou v užívání stavby  (§127 SZ). Stavební úřad může sloučit rozhodnutí o změně stavby
s řízením o změně v užívání stavby

g) povolení k odstranění stavby, terénní úpravy a zařízení (§128 SZ), příp. nařídí vlastníku stavby jejich odstranění (§ 129 SZ)

h) dodatečné povolení stavby, prováděné nebo provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu podle § 129 SZ.

i) na základě žádosti a splnění požadavků ustanovení § 138 SZ o poskytnutí stavebního příspěvku  - rozhodnutí, ve kterém stanoví výši příspěvku a způsob jeho poskytnutí.

j) rozhodnutím zakáže umístění nebo užívání výrobku, který plní funkci stavby, nesplňuje-li požadavky stavebního zákona (§ 108 odst. 2 SZ).

Stavební úřad zajišťuje vypořádání námitek účastníků řízení a rozhodne ve věci (§ 114 SZ), v případě námitky občanskoprávní povahy poučí účastníka řízení o právu uplatnit námitku u soudu (§ 142 SZ).

Současně projednává protichůdná stanoviska nebo protichůdná závazná stanoviska dotčených orgánů (§ 4 odst. 8 SZ).

Stavební úřad:

 • vykonává ve věcech územního plánování a stavebního řádu státní dozor a v případě zjištění nedostatků vyzve ke zjednání nápravy nebo rozhodnutím uloží povinnost zjednat nápravu v přiměřené lhůtě
 • má oprávnění vstupovat na cizí pozemky a do staveb s vědomím jejich vlastníků (§ 172 SZ) a v případě bránění vstupu může rozhodnutím umožnění vstupu nařídit
 • ověřuje dokumentaci stavby pořízenou podle ustanovení stavebního zákona (§ 115, 125 SZ)
 • eviduje a ukládá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření stavebního úřadu, včetně ověřené projektové dokumentace a certifikátů od autorizovaného inspektora. Jedno paré zasílá místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není doručováno obci (§ 167 SZ)
 • v případě, že není uchována dokumentace stavby, nařídí jejímu vlastníku, aby pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby, příp. zjednodušenou dokumentaci (pasport stavby), (§ 125 SZ)
 • může poskytnout kopii dokumentace stavby žadateli jen se souhlasem toho, kdo dokumentaci pořídil, příp. se souhlasem vlastníka stavby, které se dokumentace týká.

Stavební úřad může:

 • rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu do 50.000,--Kč (§ 173 SZ)
 • uložit pokuty za přestupky, kterých se dopustí fyzické osoby až do výše 2 mil. Kč (§ 179 SZ)
 • uložit pokuty za správní delikty, kterých se dopustí právnické osoby a podnikající fyzické osoby až do výše 2 mil. Kč (§ 181 SZ)
 • vyzvat vlastníky technické infrastruktury, aby bez průtahů poskytli nezbytnou součinnost při plnění úkolů podle stavebního zákona (§ 161 SZ)
 • místo správního rozhodnutí uzavřít se žadatelem veřejnoprávní smlouvu (§ 4 odst. 1), která nahradí územní rozhodnutí a to za podmínek správního řádu
 • uplatnit mimořádné postupy v případech vymezených zákonem (§ 177 SZ).

Stavební  úřad  ve  veřejném  zájmu  provádí  kontrolní  prohlídky  stavby  a  je  oprávněn nařizovat:

 • neodkladné zabezpečovací práce stavby
 • nutné zabezpečovací práce na stavbě
 • nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku nebo na zastavěném pozemku
 • provedení vyklizení stavby a ukládat opatření na sousedním pozemku nebo stavbě (§ 132 až 141 SZ)

 

Stavební úřad eviduje vydaná správní rozhodnutí a vede jejich statistiku po měsících a rocích, dále eviduje rozestavěnost rodinných domů a bytů, vede měsíční výkaz o vydaných stavebních povolení a podává písemné hlášení o odstranění staveb pro bydlení nebo zrušení bytu a dokončení bytových a rodinných domů pro statistický úřad.

V souvislosti s účinností zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
od 1. 1. 2007 se zrušil zákon č. 50/1976 Sb., a dále jeho prováděcí vyhlášky.

S novým stavebním zákonem a jeho novelou zák. č. 350/2012 Sb., účinnou od 1.1.2013 jsou v platnost tyto prováděcí předpisy:

 • vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • vyhláška č. 431/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • vyhláška č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 • vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, kterou se výrazně navýšily správní poplatky za jednotlivé správní úkony vydávané stavebním úřadem. Konkrétně jsou uvedené vpříloze vpoložkách 17 - 20.
  Například za vydání rozhodnutí o umístění vybraných staveb je stanovený poplatek 20 000 Kč nebo za vydání stavebního povolení ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo stavbě pro rodinnou rekreaci činí správní poplatek 5 000 Kč.

Se stavebním zákonem je v návaznosti také zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva
k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) a zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění.

Rozsah a podrobnosti nového stavebního zákona se od minulého výrazně odlišuje. Zjednodušení postupů pro veřejnost vedlo ke značné složitosti zákona a bude vyžadovat trpělivost v jeho pochopení u stavebníků
a především v jeho aplikaci stavebním úřadem. Zákon zavádí nové pojmy; stanovuje povinnosti stavebníkům, stavebním podnikatelům, projektantům, autorizovaným inspektorům, a dalším fyzickým a právnickým osobám, např. vlastníkům technické infrastruktury; stanovuje postupy a působnost orgánů veřejné správy, jednotlivých orgánů obcí, krajů, ministerstev, speciálním stavebním úřadům a zejména obecným stavebním úřadům;
v územním plánování upravuje cíle a úkoly územního plánování, zvýrazňuje úlohu územních plánů obcí
a regulačních plánů, specifikuje územní, stavební a další řízení, přičemž dává možnosti např. zjednodušení územního řízení, uzavření veřejnoprávní smlouvy, společného územního a stavebního řízení, společného  územního souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru. Stavební zákon rozlišuje stavby a zařízení podle jejich složitosti, rozsahu zastavěné plochy a výšky stavby, druhu stavby s rozlišením zda jde o budovu, technickou nebo dopravní infrastrukturu,  udržovací práce, stavební úpravy, přístavby a nástavby, či zda se jedná o podzemní nebo nadzemní stavby, výrobky které plní funkci stavby, terénní úpravy a zařízení a způsob jejich povolování, změn a uvádění do užívání. V zákoně jsou stanovené obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, oprávnění ke vstupu na pozemky a do staveb a rovněž možnosti ukládat pořádkové pokuty a pokuty za správní delikty.

Mezi základní povinnosti vlastníka stavby patří mj. udržovat ji tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost a uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci (ustanovení § 154 odst. 1 SZ), nebo povinnost ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou staveb dle ustanovení § 103 SZ (ustanovení § 128 odst. 1 SZ).

Povinnosti stavebníka jsou stanovené v ustanovení § 152 SZ a týkají se přípravy a provádění staveb bez rozdílu, zda vyžadují ohlášení, stavební povolení, nebo pouze územní souhlas. Navíc jsou stavebníci „omezeni" při přípravě a následném realizování stavebních záměrů specifickými podmínkami, které přináší ochranná pásma, chráněná území /např. Chráněná krajinná oblast Labské pískovce-část území města Mikulášovice, ptačí oblasti NATURA 2000/, památková zóna /centrální část města Šluknov/, a ochrana nemovitých kulturních památek, záplavová území u vodotečí.

Na závěr nezbytné upozornění pro všechny budoucí stavebníky:

Nový stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky stanoví, že podání (návrhy, žádosti) musí být zpracované
na přesně stanovených formulářích, které lze „stáhnout" z internetových stránek www.mmr.cz, příp. stránek města Šluknov, Informace z radnice - formuláře ke stažení.

SMS Info Kanál Česká obec - mobilní aplikace
Webkamera
náměstí Míru ve Šluknově
Hlášení problémů
hlášení problémů města Šluknov
Krátké zprávy
Kalendář akcí
23. 10. 2017 do 4. 3. 2018
( Šluknovský zámek )
5. 1. 2018 do 30. 3. 2018
( Šluknovský zámek )
5. 1. 2018 do 30. 3. 2018
( Šluknovský zámek )
3. 3. 2018 do 3. 3. 2018
( Šluknovský zámek )
7. 3. 2018
( 15 hod. - sál Domu kultury Šluknov )
10. 3. 2018 do 10. 3. 2018
( Šluknovský zámek )
17. 3. 2018
( tělocvična ZŠ )
24. 3. 2018 do 24. 2. 2018
( Šluknovský zámek )
25. 3. 2018
( Dům kultury Šluknov - 14 hodin )
ŠRAMLÍK
30. 4. 2018
( Zámecký park )
Lampiónový průvod a pálení čarodějnic
4. 5. 2018
( sál Domu kultury Šluknov )
MAJÁLESOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
20. 5. 2018
( kopec Jitrovník v Království )
Hudba spojuje sousedy
23. 9. 2018
( Šluknov )
11. Den lidové turistiky
2. 10. 2018
( sál Domu kultury Šluknov-15:00 )
Den úcty ke stáří - účinkuje Slovácká nejmenší dechovky Sadovanka
13. 10. 2018
( Křížový vrch )
DRAKIÁDA
aktuální kalendář akcí ke stažení
Pravidelné akce

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Ztráty a nálezy | Kultura ve výběžku | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek