Šluknov na facebooku Twitter Foursquare Instagram

Seznam používaných formulářů

Odbor vedení města

- Žádost o poskytnutí informace

Odbor vnitřní správy

Evidence obyvatel

- Přihlašovací lístek k trvalému pobytu
- Potvrzení o změně místa trvalého pobytu
- Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému
- Hlášení adresy pro doručování
- Žádost o zprostředkování kontaktu

Matrika, ověřování, CZECHPOINT

- Dotazník k uzavření manželství
- Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství
- Prohlášení o užívání dvou jmen do 31. 12. 1949
- Prohlášení o užívání dvou jmen po 1. 1. 1950
- Souhlas otce se změnou příjmení
- Souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte
- Zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti
- Zápis o určení otcovství k narozenému dítěti
- Žádost o zápis narození
- Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru
- Žádost o nahlédnutí do matriční knihy - manželství
- Žádost o nahlédnutí do matriční knihy - narození
- Žádost o nahlédnutí do matriční knihy - úmrtí
- Žádost o povolení uzavření manželství na jiném vhodném místě
- Žádost o prominutí předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
- Žádost o vydání matričního dokladu - oddací list
- Žádost o vydání matričního dokladu - úmrtní list
- Žádost o vydání matričního dokladu - rodný list
- Žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku
- Žádost o vydání potvrzení z matriční knihy - narození
- Žádost o vydání potvrzení z matriční knihy - manželství
- Žádost o vydání potvrzení z matriční knihy - úmrtí
- Žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
- Žádost o zápis příjmení nezletilé dcery ve formě, která neodpovídá pravidlům české mluvnice
- Žádost o změnu příjmení dospělého
- Žádost o změnu příjmení nezletilého

Odbor ekonomický

- Žádost o neinvestiční účelovou dotaci

Odbor rozvoje a životního prostředí

Územní plánování

- Žádost o územně plánovací informaci
- Návrh na pořízení změny územního plánu města Šluknov

Vodní hospodářství

- Žádost o povolení k obecnému nakládání s povrchovými vodami

Rybářství

- Žádost o vydání rybářského lístku

Zemědělský půdní fond

- Žádost o udělení souhlasu k trvalému - dočasnému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu - fyzické osoby
- Žádost o udělení souhlasu k trvalému - dočasnému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu - právnické osoby
- Bilance skrývky a dalšího využití ornice a ostatních kulturních vrstev půdy včetně časového harmonogramu
- Výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Doprava a místní komunikace

- Žádost o povolení umístění inženýrských sítí
- Žádost o zvláštní užívání komunikací - stavební práce
- Žádost o zvláštní užívání komunikace - reklamy a poutače
- Žádost o zvláštní užívání komunikace - zřízení vyhrazeného parkování
- Žádost o připojení místní komunikace nebo sousední nemovitosti k silnici, místní komunikaci nebo o úpravě či zrušení trvalého připojení
- Žádost o dodateční povolení zvláštního užívání místní komunikace, z důvodu havárie vedení
- Žádost o zábor veřejného prostranství - mimo komunikace

Ochrana přírody a krajiny

- Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Ostatní

- Žádost o přidělení čísla popisného

Odbor správy majetku

Byty

- Žádost o pronájem bytu
- Žádost o přidělení pečovatelského bytu

Pozemky

- Žádost o prodej nemovitosti - fyzická osoba
- Žádost o prodej nemovitosti - právnická osoba
- Žádost o pronájem nemovitosti - fyzická osoba
- Žádost o pronájem nemovitosti - právnická osoba

Odbor stavební úřad

- Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
- Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
- Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
- Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
- Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
- Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
- Žádost o územní souhlas
- Ohlášení stavby
- Žádost o stavební povolení
- Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
- Oznámení o užívání stavby
- Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
- Žádost o povolení předčasného užívání stavby
- Oznámení změny v užívání stavby
- Ohlášení odstranění

Odbor kultury

- Žádost o pronájem prostor v Domě kultury Šluknov

SMS Info Kanál Česká obec - mobilní aplikace
Webkamera
náměstí Míru ve Šluknově
Hlášení problémů
hlášení problémů města Šluknov
Krátké zprávy
Kalendář akcí
23. 10. 2017 do 4. 3. 2018
( Šluknovský zámek )
5. 1. 2018 do 30. 3. 2018
( Šluknovský zámek )
5. 1. 2018 do 30. 3. 2018
( Šluknovský zámek )
3. 3. 2018 do 3. 3. 2018
( Šluknovský zámek )
7. 3. 2018
( 15 hod. - sál Domu kultury Šluknov )
10. 3. 2018 do 10. 3. 2018
( Šluknovský zámek )
17. 3. 2018
( tělocvična ZŠ )
24. 3. 2018 do 24. 2. 2018
( Šluknovský zámek )
25. 3. 2018
( Dům kultury Šluknov - 14 hodin )
ŠRAMLÍK
30. 4. 2018
( Zámecký park )
Lampiónový průvod a pálení čarodějnic
4. 5. 2018
( sál Domu kultury Šluknov )
MAJÁLESOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
20. 5. 2018
( kopec Jitrovník v Království )
Hudba spojuje sousedy
23. 9. 2018
( Šluknov )
11. Den lidové turistiky
2. 10. 2018
( sál Domu kultury Šluknov-15:00 )
Den úcty ke stáří - účinkuje Slovácká nejmenší dechovky Sadovanka
13. 10. 2018
( Křížový vrch )
DRAKIÁDA
aktuální kalendář akcí ke stažení
Pravidelné akce

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Ztráty a nálezy | Kultura ve výběžku | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek