Šluknov na facebooku Twitter Foursquare Instagram

Poplatek za komunální odpad

Schválená sazba místního poplatku pro rok 2016 činí  660 Kč/osoba/rok.

Poplatek lze zaplatit:

a) na pokladně Městského úřadu Šluknov

b) složenkou směrovanou na č. ú. 108724561/0300 pod přiděleným var. symbolem,

c) bankovním převodem na č. ú. 181628824/0600 pod přiděleným var. symbolem.

Pokud neznáte svůj variabilní symbol, obraťte se e-mailem ( justovast@mesto-sluknov.cz ) nebo telefonicky (412 315 320) na paní Justovou.

Úlevy

a) Ve výši 50 % poplatníkům dle § 10b odst. 1 písm. a) zákona o místních poplatcích, kteří dosáhli věku 70 let; úleva se poskytuje v roce dosažení věku 70 let již za celý kalendářní rok.
b) Ve výši 50 % nejvýše však na jeden celý příslušný kalendářní rok, poplatníkům, kteří studují střední školu (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), konzervatoř, vyšší odbornou školu nebo vysokou školu, a kteří jsou zároveň ubytováni mimo území města.
c) Ve výši 120,- Kč každému poplatníkovi, který je zapojen do systému adresného třídění biologicky rozložitelného odpadu podle zvláštní obecně závazné vyhlášky města. Úleva se poskytuje na poplatku v kalendářním roce následujícím po kalendářním roku, ve kterém byla splněna podmínka získání nároku na úlevu.
d) Naplní-li poplatník dvě nebo tři podmínky nároku na vznik úlevy současně, může nárokovat pouze jednu z nich.

Osvobození

Osvobození od poplatku stanoví zákon a to takto:
osoba, která je:
- umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku,
- školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
- nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
- umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
- jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
- umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.“

Od poplatku se dále touto vyhláškou osvobozují na dobu trvání důvodu osvobození poplatníci:
- pobývající více než 90 po sobě jdoucích dnů ve věznici (ve vazbě nebo při výkonu trestu odnětí svobody - tuto skutečnost lze doložit např. usnesením soudu nebo potvrzením Vězeňské služby České republiky o vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody),
- pobývající více než 90 po sobě jdoucích dnů mimo území České republiky.

Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 09. příslušného kalendářního roku.

2) Poplatek může poplatník dle § 10b odst. 1 písm. a) zákona o místních poplatcích zaplatit též:

a) ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 30.04. a 30.09. příslušného kalendářního roku, nebo

b) ve čtyřech stejných splátkách, a to nejpozději do 31.01., 30.04., 31.07. a 30.09. příslušného kalendářního roku, nebo

c) ve dvanácti stejných splátkách, a to nejpozději do konce každého měsíce příslušného kalendářního roku.

3) Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne-li osvobození nebo úleva) po 15.09. příslušného kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná nejpozději do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození nebo úlevy).

SMS Info Kanál Česká obec - mobilní aplikace
Webkamera
náměstí Míru ve Šluknově
Hlášení problémů
hlášení problémů města Šluknov
Krátké zprávy
Kalendář akcí
7. 1. 2019 do 24. 3. 2019
( Šluknovský zámek, 9:00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin )
10. 1. 2019 do 24. 3. 2019
( Šluknovský zámek, 9:00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin )
17. 2. 2019
( sál Domu kultury Šluknov-14:00 )
24. 2. 2019
( dům kultury )
1. 3. 2019 do 1. 3. 2019
( Šluknovský zámek od 14.00 hodin )
8. 3. 2019
( 15 hod. - sál Domu kultury Šluknov )
24. 3. 2019
( sál Domu kultury Šluknov - 15 hodin )
Loutková pohádka O Budulínkovi
30. 3. 2019
( sál Domu kultury Šluknov - 16 hodin )
31. 3. 2019
( dům kultury )
5. 4. 2019 do 29. 6. 2019
( Šluknovský zámek 9.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin )
21. 4. 2019
( dům kultury )
ŠRAMLÍK - taneční odpoledne
27. 4. 2019 do 28. 4. 2019
( dům kultury )
Loutkové pohádky - Přehlídka + Čertimlýn
30. 4. 2019
( Zámecký park )
Lampiónový průvod a pálení čarodějnic
12. 5. 2019
( sál Domu kultury Šluknov-14:00 - 18:00 hodin )
ŠRAMLÍK - taneční odpoledne
aktuální kalendář akcí ke stažení
Pravidelné akce
1. 10. 2018 do 24. 6. 2019
( 16:30 hod. - každé pondělí -II. patro Domu kultury Šluknov )

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Ztráty a nálezy | Kultura ve výběžku | Kanál na youtube | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek