Šluknov na facebooku Twitter Foursquare Instagram

Pečovatelská služba města Šluknov

Sídlo: Lužická 1093, 407 77 Šluknov

Telefon: 412 358 411, 412 315 334

Mobil: 731 411 508

email: dpssluknov@seznam.cz, sokolova@mesto-sluknov.cz

Kontaktní osoba: Bc. Hana Sokolová

 

Pečovatelská služba se poskytuje v přirozeném prostředí, tedy v domácnostech uživatelů

na území města Šluknov. Pečovatelská služba se řídí Standardy kvality pečovatelské služby, které jsou součástí vnitřních předpisů města.

 

POSLÁNÍ

Základním posláním terénní Pečovatelské služby města Šluknov je poskytovat svoje služby občanům na území města Šluknova se záměrem zachovat co nejvyšší kvalitu a důstojnost života klientů, kteří se v důsledku stáří nebo zdravotního postižení či omezení dostali do situace, kdy nemají síly či prostředky k zajištění běžného života. Naší pečovatelskou službou usilujeme o to, aby byl srovnatelný život uživatele s životem běžného zdravého vrstevníka. Tím, že poskytujeme služby uživatelům v jejich domácnostech, napomáháme jim co nejdéle setrvat v přirozeném a známém prostředí. Máme za to, že poskytnutou péčí přispíváme k zachování důstojnosti života seniorů, úcty k jejich  stáří i nezávislosti, kterou si s naší podporou mohou zachovat.

 

CÍLE

Cílem pečovatelské služby je zajistit svým uživatelům možnost žít plnohodnotný život, který je srovnatelný s životem jejich zdravých vrstevníků ve svém přirozeném prostředí. Naším cílem je také podpořit uživatele, aby svůj život  prožívali v psychické i fyzické pohodě.

 

PRINCIPY

 • nezávislost
 • důstojnost
 • rovnost
 • úcta a respekt
 • právo brát na sebe riziko a přebírat odpovědnost za své jednání
 • právo volby
 • právo být členem společnosti.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Svoje služby Pečovatelská služba města Šluknova poskytuje převážně seniorům či osobám zdravotně postiženým, kteří jsou v situaci, kdy nestačí plně se postarat o svoji osobu či domácnost a přitom ještě nechtějí opustit svoje domácnosti, nechtějí být závislí ve všem na cizí pomoc.

 

ZÁKLADNÍ POSKYTOVANÉ ČINNOSTI

 • pomoc s osobní hygienou
 • zajištění nákupů a pochůzek
 • zajištění běžného úklidu domácnosti
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
 • zajištění dovozu jídla
 • doprovod k lékaři, na úřad apod.
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • zajištění praní a žehlení prádla

 

Provozní doba: pracovní dny (pondělí - pátek) 6.30 - 15.00 hod.

Sazebník úhrad služeb a úkonů, poskytovaných Pečovatelskou službou města Šluknov je součástí Standardu č. 4 a je jeho nedílnou přílohou:

 

Sazebník úkonů Pečovatelské služby Města Šluknov

 

NÁZEV

ÚKONU

 

INFORMACE O POSKYTOVANÝCH ÚKONECH

 

CENA

ÚKONU

1) Pomoc a podpora při podávání jídla

Úkon zahrnuje ohřívání jídla, úpravy již hotového pokrmu jako je mletí nebo krájení, podání jídla na talíř, servírování jídla, mytí nádobí a součástí úkonu je dále podání nápojů /teplých i studených/. Příprava a podání pokrmu ze surovin uživatele. Úkon je založen na spolupráci uživatele s pracovníkem při přípravě a veškeré manipulaci s jídlem.

 

80 Kč/hod

2) Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

Součástí úkonů je pomoc a podpora při oblékání a svlékání, příprava oblečení a úklid oblečení např. při doprovodu. Součástí úkonu je i asistence, dopomoc při oblékání a svlékání včetně pomoci a podpory při aplikaci speciálních pomůcek jako jsou ortézy či protézy.

 

80 Kč/hod

3) Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

Součástí úkonu je nácvik chůze vč. nácviku za použití kompenzačních pomůcek, berlí, holí, chodítek, francouzských holí či jiných kompenzačních pomůcek. Součástí je rovněž pomoc a podpora při pohybu na vozíku, či jiných speciálních zařízeních určených pro pohyb ve vnitřním prostoru.

 

80 Kč/hod

4) Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

 

80 Kč/hod

5) Pomoc při úkonech osobní hygieny

Tento úkon zahrnuje např. pomoc a podporu při celkovém omytí, výměnu pomůcek při inkontinenci, péči o kůži, dopomoc při hygienické péči. Dále pak celkovou koupel klienta vč. započtení času při oblékání, svlékání, péči o kůži a vlasy či nehty.

80 Kč/hod

6) Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

V tomto úkonu je zahrnuto základní umytí hlavy a vysoušení vlasů a stříhání nehtů. Tento úkon je možné realizovat v koupelně uživatele, na lůžku popř. na vozíku.

80 Kč/hod

7) Pomoc při použití WC

 

80 Kč/hod

8) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Úkon je zajištěn dodavatelsky. Bez úhrady pro poskytovatele.

 

9) Pomoc při přípravě jídla a pití

 

80 Kč/hod

10) Mytí nádobí

Úkon, který zahrnuje pouze mytí nádobí a není kombinovaný s úkonem podání a příprava stravy ani s úklidem.

80 Kč/hod

11) Běžný úklid a údržba domácnosti

Úkon zahrnuje především běžný úklid v domácnosti (setření prachu z povrchu nábytku, vysávání, umytí podlah, úklid koupelny, toalety a dále pak umytí vany, umyvadel, obložení na stěnách, umytí WC). V úkonu je zahrnuto věšení prádla a záclon, zalévání květin, odstranění prachu z potahů vytřepáním, vyklepáním a vynesení odpadů i umytí nádobí.

K realizaci tohoto úkonu je klient povinen zajistit potřebné úklidové prostředky a vysavač.

Úkon neobsahuje mytí oken.

V případě, že výše uvedené úklidové prostředky klient nezajistí, může poskytovatel klientovi poskytnutí těchto prostředků zajistit v rámci fakultativních služeb.

90 Kč/hod

12) Vynesení odpadu

Úkon, který zahrnuje pouze vynesení odpadu z domácnosti uživatele, resp. obsahu odpadkového koše a není kombinovaný s úkony běžného, nebo velkého úklidu

5 Kč/ jednorázově za jeden uvedený úkon

13) Údržba**) domácích spotřebičů

Tento úkon zahrnuje např. úklid a odmražení lednice, čištění sporáku, výměnu žárovky, umytí mikrovlnné trouby či vařiče apod.

Nejedná se však o opravy domácích spotřebičů.

100 Kč/hod

14) Pomoc při zajištění velkého úklidu, sezónního úklidu, po malování apod.

Úkon obsahuje pomoc a podporu při zajištění rozsáhlejších úklidových prací v domácnosti uživatele

100,- Kč/hod

15) Velký nákup (týdenní, nákup ošacení, vybavení domácnosti a pod.)

Jedná se o nákup potravin nad 5 kg na jeden uskutečněný nákup, nákup veškerého alkoholu /není součástí malého nákupu/, nákup ošacení, a nezbytného vybavení domácnosti. Nákup, resp. jeho soupis je klientem hlášen dopředu, nebo je možno soupis předat v písemné podobě alespoň 2 dny předem a to do 15.00 hod. Na zajištění nákupu je klient povinen předat potřebnou finanční hotovost, také dopředu. Jednotlivé nákupy jsou klientům vyúčtovány.

100 Kč jednorázově

(za 1 nákup)

16) Praní prádla

Tento úkon zahrnuje praní prádla. Prádlo určené k vyprání je sepisováno v domácnosti uživatele. Zabalení znečištěného prádla je klient povinen provést do nepropustného obalu a v něm je prádlo přepraveno do prádelny poskytovatele. Po vyprání je prádlo klientovi přivezeno zpět z prádelny do bytu.

Na realizaci tohoto úkonu si poskytovatel vyhrazuje lhůtu nejméně 5 pracovních dnů.

25 Kč/1 kg

17) Věšení, žehlení a mandlování vypraného prádla

Tento úkon zahrnuje pověšení vypraného prádla k usušení a žehlení či mandlování prádla. Prádlo klient předá v nepropustném obalu nebo prádelním koši. Po usušení a vyžehlení či vymandlování prádla je prádlo klientovi přivezeno zpět z prádelny do bytu. Na realizaci tohoto úkonu si poskytovatel vyhrazuje lhůtu nejméně 5 pracovních dnů.

30 Kč/1 kg

18) Žehlení a mandlování prádla

Tento úkon zahrnuje žehlení či mandlování prádla. Prádlo klient předá v nepropustném obalu nebo prádelním koši. Po vyžehlení či vymandlování prádla je prádlo klientovi přivezeno zpět z prádelny do bytu. Na realizaci tohoto úkonu si poskytovatel vyhrazuje lhůtu nejméně 5 pracovních dnů.

25 Kč/1 kg

19) Doprovod do zaměstnání, k lékaři, na úřady a instituce poskytující veřejné služby a doprovod zpět

Úkon zahrnuje doprovázení klienta na vybraná místa, k lékaři, na úřady, do bank, a k jiným institucím vč. veřejnoprávních, či k podnikatelským subjektům a k institucím poskytujícím veřejné služby vč. doprovodu k jiným orgánům, ke kterým je uživatel pozván. Jedná se o úkony zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Součástí tohoto úkonu nejsou náklady spojené s dopravou uživatele a doprovodu.

8 Kč/hod

(+ případné dopravní náklady)

Fakultativní činnosti

20) Dohled od 6.00 do 22.00 hod.

Úkon obsahuje dohled dle požadavku klienta, či jeho rodiny a to v bytě uživatele.

100 Kč/hod

21) Doprovod k využití veřejných služeb soukromé povahy

Úkon zahrnuje doprovod k využití nabídky veřejných služeb privátní povahy jako je kadeřník, pedikér, návštěva společenských akcí, obchodních center, kina, divadla, koncertů, sportovních utkání či návštěvu blízkých a rodiny apod. Úkon neobsahuje dopravu.

100 Kč/hod

22) Pedikúra, manikúra

Úkon je zajištěn dodavatelem. Bez úhrady pro poskytovatele.

Bezplatné zprostředkování

23) Kontrola klienta po telefonu

 

Úkon obsahuje vyžádanou pravidelnou či nepravidelnou kontrolu uživatele telefonem Pečovatelské služby a to pevnou linkou či mobilním telefonem v době od 6,30 hod. - 15,00 hod.

3 Kč/hovor

24) Poskytnutí vysavače

Úkon zahrnuje poskytnutí vysavače v majetku DDF pro úklid v domácnosti uživatele. Úkon neobsahuje vysávání.

5 Kč za 1 poskytnutí

25) Manipulace se silně znečištěným prádlem

Tento úkon zahrnuje nutnou manipulaci se silně znečištěným prádlem uživatele /ložním či osobním/ v domácnosti uživatele.

120 Kč/hod

26) Speciálně poskytované úkony

Holení, zástřih vlasů, kosmetika, stříhání, barvení vlasů

Péče o domácí mazlíčky, úklid domu, společných prostor, zajištění úklidových a jiných prostředků ze zdrojů poskytovatele.

120 Kč/hod

 

27)  Zapůjčení jídlonosiče

Úkon zahrnuje zapůjčení, údržbu a přemývání jídlonosiče

1 Kč na den/  1 oběd

28) Tisk nebo zhotovení kopie dokladu

 

 

2 Kč/1 strana

29) Měření tlaku

 

5 Kč úkon

30) Telefonování na žádost uživatele

 

10 Kč/1úkon

 

 

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Ztráty a nálezy | Kultura ve výběžku | Kanál na youtube | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek