Šluknov na facebooku Twitter Foursquare
VIDEO vizitka Šluknova
This text will be replaced

MĚSTO ŠLUKNOV - Aktuality

Informace o konání 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov ve čtvrtek 30. dubna 2015

Městský úřad Šluknov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění informuje o konání 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, svolaného starostkou města Mgr. Evou Džumanovou.

Místo konání: Šluknovský zámek - velký sál 1. patro
Doba konání:
čtvrtek 30. dubna 2015 od 16:00 hodin

15. 4. 2015zobrazit pdf

Informace o poskytnutých účelových dotacích z rozpočtu města Šluknov na pořádání sportovních, kulturních a jiných volnočasových akcí nebo na činnost v roce 2015

Dne 13.4.2015 schválila na své shcůzi Rada města Šluknov poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města Šluknov dle Zásad pro poskytování finančních příspěvků neziskovým organizacím a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2015 v celkové částce 404.000 Kč. Příjemci jednotlivých dotací budou postupně osloveni Odborem ekonimickým Městského úřadu ve Šluknově k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

2. 4. 2015 | zobrazit více

Slavnostní otevření kompostárny ve Šluknově

Slavnostní otevření kompostárny ve Šluknově

V pátek 27. března 2015 v 10 hodin byla slavnostně otevřena nová kompostárna ve Šluknově, která je první kompostárnou svého druhu v našem regionu. Slavnostního otevření se zúčastnili představitelé našeho města. Spolu se starostkou Mgr. Evou Džumanovou byli přítomni i někteří zastupitelé, zároveň ale i starostové okolních obcí, zástupci dodavatelských firem a další hosté. V rámci této akce byl shrnut celý průběh stavby a předvedena technologie kompostování.

2. 3. 2015zobrazit pdf

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODBORU ROZVOJE A ŽP MěÚ ŠLUKNOV ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODBORU ROZVOJE A ŽP MěÚ ŠLUKNOV ZA ROK 2014

Odbor rozvoje a životního prostředí předkládá výroční zprávu o činnosti odboru za rok 2014. Činnost odboru byla zajišťována v souladu s organizačním řádem MěÚ Šluknov a v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2014.

Odbor zajistil příjmy do rozpočtu v rozsahu (poplatky za veřejné prostranství, dotace): 19.872.796,01 Kč
Na akce byly čerpány finanční prostředky v rámci schváleného rozpočtu v celkovém rozsahu: 47.741.172,59 Kč

27. 2. 2015

Strategický plán rozvoje města Šluknov 2015 – 2025

Strategický plán rozvoje města Šluknov 2015 – 2025

Město Šluknov zahájilo práce na programu rozvoje města. Strategický plán je velmi důležitý dokument, ve kterém budou shrnuty plány rozvoje města. Tento dokument je také zásadní při podávání žádostí o dotace. Na tvorbě strategického plánu se podílí pracovní skupina a je třeba do tohoto procesu zapojit i občany města, podnikatele, firmy, spolky, sdružení. Dovolím si tímto vyzvat občany ke spolupráci.  Ta spočívá ve vyplnění dotazníku, který bude k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách města, v tištěné podobě ve Šluknovských novinách, jednotlivě budou osloveny firmy, podnikatelé, spolky a sdružení. Individuální distribuci i sběr dotazníků budou provádět tazatelé – žáci SLŠ a SOŠ. Tazatelé budou mít pověření a budou obcházet domácnosti. Termín vyplnění a odevzdání dotazníků je do konce měsíce března. Čeká nás mnoho práce se zpracováním údajů, ale budou velmi cenným materiálem při zpracování strategického plánu rozvoje města.
Děkuji touto cestou všem, kteří budou ochotni dotazník vyplnit a přispět tím k sestavení co nejlepších vizí do budoucna.

- Dotazník pro podnikatele (pdf 232 kB)
- Dotazník pro spolky (pdf 259 kB)
- Dotazník pro veřejnost (pdf 414 kB)

Všechny dotazníky jsou ve formátu pdf formuláře, který můžete vyplnit elektronicky, uložit a následně vytisknout nebo odeslat na e-mail: programrozvoje@mesto-sluknov.cz

17. 2. 2015zobrazit pdf

Životní podmínky 2015 - výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2015 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice - EU-SILC 2015 (Životní podmínky 2015), které navazuje na předchozí ročníky tohoto  šetření.  Smyslem  tohoto  zjišťování  je  získávat  dlouhodobě  srovnatelné  údaje  o  sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 9 924 domácnostech , z nichž se 5 924 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetřen í zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem. Vlastní šetření proběhne v době od 21. února do 15. května 2015 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.

16. 1. 2015

Úřední hodiny místostarosty

Od 19.01.2015 bude mít místostarosta města Mgr. Bc. Rudolf Sochor úřední hodiny a to vždy v pondělí od 13:30 hod. do 15:30 hod. a ve středu od 9:00 hod. do 10:00 hod. Případně je možno domluvit se individuálně  - e-mail: sochor@mesto-sluknov.cz, tel.: 725 062 602.

5. 1. 2015 | zobrazit více

Zásady prodeje pozemků ve vlastnictví Města Šluknov

Tyto zásady byly schváleny na 2. zasedání Zastupitelstva Města Šluknov dne 18.12.2014, usnesením č. 13/02Z/2014 a platí až do jejich zrušení.

3. 12. 2014

Doprava Ústeckého kraje - důležité informace pro rok 2015

Doprava Ústeckého kraje - důležité informace pro rok 2015

- Co vás čeká v roce 2015
- Nový tarif v linkové dopravě
- Časové jízdenky

- Magazín pro cestující veřejnost

více informací naleznete na webu www.dopravauk.cz

24. 11. 2014

Prodej palivového dřeva

Město Šluknov nabízí svým občanům prostřednictvím Technických služeb Šluknov prodej palivového dřeva z realizace projektu „Revitalizace zeleně VKP Křížový vrch ve Šluknově". Bližší informace získáte v areálu Technických služeb, Císařský 378, nebo na tel. čísle 412 386 202 či emailu technicke.slk@seznam.cz.

O nové ovocné aleji na Knížecí

O nové ovocné aleji na Knížecí

Od poloviny listopadu se Šluknov může pyšnit zcela novou ovocnou alejí o délce 2,5 kilometru čítající 180 stromů (přes 130 jabloní, zbytek tvoří hrušně, višně a švestky). Alej začíná na konci Knížecí ulice, jen pár desítek metrů od nově zrekonstruované studánky u hlavní silnice a končí u hranic katastru města u osady Knížecí. Celkové náklady na pořízení ovocných stromků a výsadbového materiálu činily 157.791 Kč a byly z 100% financovány Nadací ČEZ.

11. 11. 2014 | zobrazit více

Ustavující zastupitelstvo zvolilo nové vedení města na další volební období

Všech nově zvolených patnáct členů zastupitelstva města složilo ve čtvrtek 10. listopadu 2014 ve Šluknovském zámku svůj slib a získalo tak zákonný mandát.

Za účasti široké veřejnosti pak členové zastupitelstva města volili v tajné volbě ze svého středu starostu, místostarostu, členy rady města a předsedy kontrolního a finančního výboru. Pro platnou volbu bylo třeba získat nadpoloviční počet hlasů všech členů zastupitelstva města (tj. nejméně 8 z 15).

10. 10. 2014 | zobrazit více

Nebuďme slepí k domácímu násilí!

Nebuďme slepí k domácímu násilí!

Domácí násilí samo nezmizí! Jeho skrývání není řešením! Lhostejnost a skrývání domácího násilí je nejhorší možnou reakcí!
Uvnitř partnerských a rodinných vztahů může docházet k rozmanitým variantám násilných incidentů. Ne všechny lze označit jako domácí násilí. Podstatu domácího násilí vystihuje pojem "týrání", který činí soužití nesnesitelným.
Domácí násilí je především fyzické, psychické anebo sexuální násilí, ke kterému dochází mezi blízkými osobami. O domácí násilí se jedná vždy, pokud jsou přítomny všechny následující znaky.
Domácí násilí samo od sebe neskončí, naopak má nebezpečnou tendenci eskalovat. Ohrožené osoby potřebují včasnou a účinnou pomoc, ochranu a podporu.

video spot - domácí násilí

zpět na začátek

Elektronická podatelna | Kontakty na radnici | Řešení životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Městská ubytovna | Městská policie | Záchytné kotce | Kultura ve výběžku | Novinky městské knihovny | Fotogalerie | Mapa města
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek