Šluknov na facebooku Twitter Foursquare

MĚSTO ŠLUKNOV - Aktuality

26. 11. 2015 | zobrazit více

Kolik zaplatíme za odpady v příštím roce?

Kolik zaplatíme za odpady v příštím roce?

Náklady rostou především narůstajícími cenami pohonných hmot, změnou skládky (skládka v Rožanech byla uzavřena, a tak se odpad vozí na skládky vzdálené desítky kilometrů), platbou nového zákonného poplatku za skládkovné apod. V současnosti činí celkové náklady za odpad za osobu (rekreační objekt) a rok již 880 Kč. Město proto zvažuje úpravu poplatku. Ta by měla pro rok 2016 činit 660 Kč za osobu (rekreační objekt) a rok.  Je to však stále o 220 Kč méně, než jaké jsou skutečné náklady za likvidaci odpadu na osobu. Zároveň bychom však chtěli odměnit a motivovat občany, kteří se zapojí do „systému adresného třídění biologicky rozložitelného odpadu“, a to formou slevy.

20. 11. 2015

Úlet polystyrenu z areálu bývalého podniku Cepol

Po silném nárazovém větru došlo k úletu polystyrenu z areálu bývalého podniku Cepol. Tento materiál se nachází převážně v lokalitě Křížového vrchu. Majitel objektu byl osobně vyzván k zajištění úklidu.

17. 11. 2015

Zpráva o uplatňování územního plánu Šluknov - NÁVRH

Městský úřad Šluknov, odbor rozvoje a ŽP, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace, ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, dále jen "stavební zákon", dle ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, zpracoval návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Šluknov.
Tento Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Šluknov za uplynulé období od jeho vydání do současné doby je ve smyslu § 6 odst. 5 písm. e) a § 55 odst. 1 stavebního zákona před jeho předložením ke schválení Zastupitelstvu města Šluknov konzultován s dotčenými orgány a krajským úřadem.V době konzultací bude návrh zprávy zveřejněn na webových stránkách města Šluknov, aby se s tímto návrhem mohla seznámit veřejnost.
Návrh zprávy, bude doplněna a upravena na základě konzultací a došlých vyjádření před předložením Zastupitelstvu města Šluknov ke schválení dle § 6 odst. 5 písm. e) stavebního zákona.

Obnova kapličky Panny Marie Bolestné v Království

Obnova kapličky Panny Marie Bolestné v Království

Kaplička Panny Marie Bolestné se nalézá u hlavní silnice za kostelem sv. Vavřince v Království. Byla postavena na pozemku č. 1943 v katastru obce Království, který byl součástí bývalého statku č.p. 60 patřící rodině Eduarda Jüngnikela.
Požehnání kapličce se plánuje na termín 17.11.2015 od 15:00 hod., se zahájením v kostele sv. Vavřince v Království.

3. 11. 2015

POZOR !!! Změna posledního svozu BIO popelnic

POZOR !!! Změna posledního svozu BIO popelnic

Vzhledem k letošnímu teplému počasí se poslední svoz popelnic na bio odpad prodlouží a uskuteční se ve dnech 24.11. 2015 - úterní svoz a 27.11.2015 – páteční svoz.
Nádoby zůstávají v držení nájemců nádob. O svozovém plánu pro rok 2016 vás budeme informovat počátkem roku 2016 v místním tisku, osobně i telefonicky na MěÚ ve Šluknově, odbor rozvoje a životního prostředí, tel. č. 412 315 315, osobně i telefonicky v Technických službách spol. s r.o. a.s. , Císařský 378, Šluknov, tel. č. 412 386 202 a na webových stránkách města Šluknova.

29. 10. 2015zobrazit pdf

Povinná výměna průkazů osob se zdravotním postižením (OZP)

Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod možnost, zajistit si výměnu za nový průkaz OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají. Více informací v přiloženém pdf.

16. 10. 2015 | zobrazit více

Nový chodník na Rumburské ulici

Nový chodník na Rumburské ulici

Občanům města je od konce října k dispozici zcela nový chodník na Rumburské ulici, který propojil ulici 17. listopadu s kruhovou křižovatkou u Penny Marketu. Ocení jej nejen obyvatelé sídliště, ale díky nově zřízenému přechodu pro chodce u restaurace Bohemia i obyvatelé panelových domů z propojky na ulici T. G. M.

30. 9. 2015 | zobrazit více

S čistou hlavou o životě - FREE PARK - program pro všechny náctileté v Zámeckém parku Šluknov

V Zámeckém parku ve Šluknově proběhl 23.9. program pro všechny náctileté. Zde vám přinášíme video sestřih z této akce.

24. 9. 2015

Obnova Zeckelova kříže nad zastávkou ČD Císařský, Šluknov je nyní realitou

Obnova Zeckelova kříže nad zastávkou ČD Císařský, Šluknov je nyní realitou

Nedávnou jsme informovali o spolupráci města Šluknov s Nadací ČEZ, která vložila podporu opravu tohoto křížku do mobilní aplikace Nadace ČEZ EPP Pomáhej Pohybem. V této aplikaci EPP jsme mohli podporovat obnovu křížku svojí vlastní aktivitou - pohybem, který vás baví - chůze, běh, bruslení, jízda na kole, procházka s kočárkem, atd...
Cíl byl dosažen, a to ve velice krátké době. Příjemně nás to překvapilo a potěšil nás tak zájem široké veřejnosti o náš projekt.
A co nás vlastně čeká? Původní žádost o dotaci byla ve výši 133tis. Kč, ale nebyli jsme úspěšní z důvodu nemožnosti napasování na dotační okruhy. Mobilní aplikací Nadace ČEZ EPP Pomáhej Pohybem, dostaneme dotaci ve výši 80tis. Kč, ale město Šluknov finanční rozdíl doplatí a obnova kříže a jeho okolí tak započne zřejmě již letos. Celkové náklady jsou vyčísleny na částku 177.396,- Kč vč. DPH.
Děkujeme tímto za Váš aktivní zájem, a pokud Vás zajímá a baví tato forma podpory projektů, můžete pokračovat a své obdržené body věnovat i jiným projektům.

23. 9. 2015zobrazit pdf

Novela stavebního zákona

Novela stavebního zákona, připravovaná Ministerstvem pro místní rozvoj, se v současnosti nachází v mezirezortním připomínkovém řízení. Kromě stavebního zákona bude novelizováno dalších 35 souvisejících zákonů. Cílem ministerstva je normu zjednodušit zejména pro menší stavebníky a oživit stavební průmysl.

Obnova parku v Rožanech

Jednou z priorit loni zvoleného zastupitelstva je i obnova městské zeleně v místních částech, kde doposud až na dílčí výjimky nebyla realizována. Pravděpodobně nejvýznamnější plochou parkové zeleně mimo centrum města je parčík v Rožanech, kde byla částečná parková úprava založena přibližně v 70. letech minulého století. Úprava však nebyla dotažena do konce a kromě zajímavého tújového stromořadí podél cesty na Novou ves zahrnovala pouze výsadbu několika smrků pichlavých, keřů a založení dnes již částečně zaniklých cest. Velká travnatá plocha zůstávala bez využití, stejně tak již dnes absentují koše a lavičky.

15. 9. 2015 | zobrazit více

Cvičení integrovaného záchranného systému v Dolní Poustevně

Cvičení integrovaného záchranného systému se konalo v Dolní Poustevně ve Šluknovském výběžku. Hasiči, záchranáři a policisté zasahovali u nehody autobusu s 39 studenty.

14. 9. 2015 | zobrazit více

Ve městě byl dokončen pasport zeleně

Ve městě byl dokončen pasport zeleně

V minulých týdnech byl dokončen téměř rok probíhající pasport zeleně. Ten spočíval nejen v komplexním hodnocení a inventarizaci veškerých travnatých ploch v majetku města, ale i ve zhodnocení stavu vzrostlé zeleně na veřejných prostranstvích.
Z pasportu vzešla velice zajímavá čísla – dozvěděli jsme se, že v majetku města je téměř 50 ha ploch zeleně a přes 4.500 vzrostlých stromů. Ještě zajímavější čísla pak vzešla z požadovaných opatření a následně odhadů na jejich provedení., které se jak v případě údržby všech travnatých ploch, tak k provedení ošetření stromů, šplhala k deseti milionům korun. Velmi alarmující pak je stav několika stovek dřevin po městě, kdy u řady z nich jsou doporučena komplexní ošetření za mnoho tisíc korun, u dalších pak dokonce skácení.

19. 8. 2015 | zobrazit více

Obyvatelé Šluknova mají nyní možnost hlásit závady ve městě elektronicky

Obyvatelé Šluknova mají nyní možnost hlásit závady ve městě elektronicky

Město Šluknov se rozhodlo svým občanům zjednodušit možnost hlášení závad, kterých si ve městě všimnou a které bohužel zejména vlivem vandalismu průběžně vznikají a vznikat budou. Přidali jsme se k městům, které využívají tzv. službu ProblemReport, která umožňuje každému hlásit zjištěné závady prostřednictvím chytrého telefonu či webové aplikace.

27. 7. 2015 | zobrazit více

Další kousek Fukova ožil

Další kousek Fukova ožil

Na loni dokončenou pietní obnovu hřbitova ve Fukově letos navázal sice o poznání menší, ale podobně zaměřený projekt. V minulosti se na území Fukova nacházelo hned několik drobných sakrálních památek, z nichž se do dnešních dnů zachovaly pouze dvě - kříž u bývalé cesty do Neusalzy-Spremberg a Boží muka u bývalé cesty do Taubenheimu. Kříž byl zásluhou německé strany obnoven již před několika lety a letos se díky finančnímu příspěvku Česko-německého fondu budoucnosti podařilo renovovat i Boží muka.

18. 5. 2015 | zobrazit více

Revitalizace zeleně na Křížovém vrchu je ukončena

Revitalizace zeleně na Křížovém vrchu je ukončena

V květnu byla dokončena fyzická realizace projektu „Revitalizace zeleně VKP Křížový vrch ve Šluknově", jehož historie se počala psát již před dvěma lety podáním úspěšné žádosti o finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí. Tento projekt je doposud největší akcí věnující se systematické obnově městské zeleně ve Šluknově.

15. 4. 2015zobrazit pdf

Informace o poskytnutých účelových dotacích z rozpočtu města Šluknov na pořádání sportovních, kulturních a jiných volnočasových akcí nebo na činnost v roce 2015

Dne 13.4.2015 schválila na své shcůzi Rada města Šluknov poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města Šluknov dle Zásad pro poskytování finančních příspěvků neziskovým organizacím a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2015 v celkové částce 404.000 Kč. Příjemci jednotlivých dotací budou postupně osloveni Odborem ekonimickým Městského úřadu ve Šluknově k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

VIDEO vizitka Šluknova
This text will be replaced
zpět na začátek

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Záchytné kotce | Kultura ve výběžku | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek