Šluknov na facebooku Twitter Foursquare

MĚSTO ŠLUKNOV - Aktuality

21. 10. 2016

Již několik dní teče zakalená voda

Vážení občané, ve městě již několik dní teče zakalená voda. Důvodem je probíhající rekonstrukce vodojemu na Křížovém vrchu. Akci realizuje SčVK, v případě problémů se prosím obracejte na tel. č. 724 113 026 – manažer provozu vodovodů.
Město Šluknov nemá informace o délce trvání těchto problémů. Děkujeme za pochopení.

21. 10. 2016zobrazit pdf

Výluka traťové koleje v úseku Rumburk - Mikulášovice dolní nádr. na trati 083 ve dnech 24.10. - 1.11. 2016

Náhradní autobusová doprava bude zavedena v úseku Rumburk - Mikulášovice dolní nádr. a opačně a v úseku Rumburk - Šluknov a opačně.

19. 10. 2016

Workshop studentů architektury ve Šluknově

Ve dnech 4.- 9. listopadu bude ve Šluknově probíhat workshop studentů architektury, jehož snahou je i získání Vašeho názoru na město, ve kterém žijeme. Prosíme o vstřícnost a spolupráci. Zároveň srdečně zveme na závěrečnou prezentaci studentských projektů, která proběhne ve středu 9. listopadu od 16:30 na Šluknovském zámku.

18. 10. 2016zobrazit pdf

Monitorovací zpráva k plnění Strategického plánu rozvoje města Šluknov 2015 – 2025 za období 2015 – 2016

V roce 2015 Zastupitelstvo města Šluknov schválilo Strategický plán rozvoje města Šluknov 2015 - 2025. Každý rok musí být zpracována monitorovací zpráva, ve které jsou sledovány termíny plnění plánovaných aktivit, zpřesňovány informace o realizaci jednotlivých aktivit, sledovány dlouhodobé cíle a priority. Vzhledem ke krátké době existence Strategického plánu rozvoje města Šluknov 2015 - 2025 není potřeba jej v současné době aktualizovat.

Mgr. Eva Džumanová
starostka

Usnesení č. 32/12Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje „Monitorovací zprávu za období 2015 – 2016“ k Strategickému plánu rozvoje města Šluknov 2015 – 2025.

17. 10. 2016 | zobrazit více

Stromolezci dokončili práce v zámeckém parku

Stromolezci dokončili práce v zámeckém parku

V říjnu byly ukončeny práce na odborném ošetření stromů v zámeckém parku. V rámci akce byly převážně zdravotními a bezpečnostními řezy a instalací dynamických vazeb ošetřeno celkem 73 stromů. Jedná se o vůbec první takto komplexní zásah v historii parku, díky kterému by se měl veškerý pohyb v této lokalitě stát výrazně bezpečnější.

11. 10. 2016zobrazit pdf

Přinášíme pár novinek z probíhajících prací na sladovně

Přinášíme pár novinek z probíhajících prací na sladovně

Jak jste si již zajisté mnozí všimli, je sladovna v místech propadu nosných konstrukcí provizorně zastřešena, což znamená, že obvodové zdivo je již obnoveno. Probíhají už práce jen na doplnění zdiva severovýchodního rohu (k Tescu). Dále jsou doplněny uhnilé konce stropních trámů a bude se opravovat narušený krov v úžlabí za věží studny. Velmi zajímavý je i proces opětovného dozdívání kleneb – tato činnost se v současnosti již takřka nevidí – je nutné zhotovit plošné bednění průběhu kleneb a tyto následně postupně vyzdívat od opěr (obvodové zdi a klenebné sloupy) k jejich vrcholu.

10. 10. 2016

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Císařský

Přerušení dodávky el. energie v místní části Císařský je plánováno v těchto termínech:
10.11. 2016, 14.11. 2016 a 18.11. 2016 vždy od 7:30h. do 14:30h.
Bližší informace o lokalitách dotčených touto odstávkou jsou k dispozici (nejdříve 15 dní před uvedeným termínem) na této webové adrese.

8. 10. 2016

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 2016 za přebírací místo Šluknov

1. místo - ANO 2011 - 482 hlasů
2. místo - Komunistická strana Čech a Moravy - 409 hlasů
3. místo - STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - 400 hlasů

Volební účast: 23,8%

- detailní výsledková listina za přebírací místo Šluknov
- detaily kandidátky ANO 2011
- detaily kandidátky Komunistická strana Čech a Moravy
- detaily kandidátky STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

13. 9. 2016 | zobrazit více

Město Šluknov buduje nové veřejné toalety pro své návštěvníky

Město Šluknov buduje nové veřejné toalety pro své návštěvníky

V současné době probíhající stavební práce v rohové části náměstí Míru ve Šluknově, v jejichž rámci je realizován projekt „Modernizace turistické infrastruktury ve Šluknově – rekonstrukce sociálního zařízení“. Ten spočívá ve vybudování nových veřejných toalet sloužících zejména pro turisty navštěvující památky či naučné stezky v okolí města. Stávající toalety z 80. let byly již dlouhodobě nevyhovující a zejména svým interiérem návštěvníky spíše odrazovaly. Nové sociální zařízení bude oproti stávajícímu navíc bezbariérově přístupné a součástí akce je i úprava okolí včetně terénních úprav a výsadby nové zeleně. V současné době je dokončena demolice původních toalet, položeny nové inženýrské sítě a je připravována základová deska pro nové WC. Dokončení je předpokládáno ke konci října letošního roku.
Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

6. 9. 2016 | zobrazit více

Nové stavby ve Šluknově

Nové stavby ve Šluknově

V minulém měsíci jsme vás informovali o probíhajících či dokončených stavbách ve městě. Tímto článkem bych rád navázal, protože za uplynulý měsíc se událo poměrně hodně nového. V srpnu byla s tříměsíčním předstihem dokončena realizace II. etapy rekonstrukce náměstí Míru. Celé náměstí tak získalo jednotný vzhled a po mnoha letech se tak opět stalo reprezentativním prostorem centra města. Výsledky rekonstrukce však nejsou jen estetické - náměstí je nyní kompletně bezbariérové, přibyla parkovací místa a bylo vybudováno nové osvětlení a odvodnění ploch.

Mgr. Martin Chroust
vedoucí Odboru rozvoje a životního prostředí

2. 9. 2016

Výměny oken a dveří v roce 2016

V roce 2016 byly opět provedeny větší opravy dalších objektů v majetku města, spočívající ve výměně oken a dveří. Ty bývají často největší „bolestí“ na jejich technickém stavu.
Největší zakázkou byla výměna oken a dveří na bytovém domě čp. 590 v Jiráskově ulici, kde bylo vyměněno celkem 61 ks otvorů a na objektu DPS v Lužické ulici, kde se měnilo 32 otvorů.
Zakázku realizovala na základě vítězství ve výběrovém řízení firma Window Holding a.s. (VEKRA Okna) za celkovou cenu 1.413.277 Kč včetně DPH.
Z dalších menších akcí stojí za zmínku výměna zbylé části oken na městské ubytovně v Království (firma Roman Rýznar) a výměna oken a dveří na hasičské zbrojnici v Císařském (firma RI OKNA a.s.) v souhrnné hodnotě 233.632 Kč včetně DPH.

Ing. Petr Masopust  
vedoucí Odboru správy majetku

Program pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2017

Dne 22.08.2016 schválila Rada města Šluknov usnesením č. 9/54R/2016 Program pro poskytování neivestičních účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2017 včetně příloh (Žádost o neinvestiční účelovou dotaci, Kritéria hodnocení žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace). Program, zveřejněný na webových stránkách města, je určen na podporu neziskových činností a akcí zaměřených na děti, mládež a pro širokou veřejnost, za účelem zlepšení kvality života, nebo prevence kriminality.

19. 8. 2016 | zobrazit více

Aktuální informace o dění v našem městě teď nově i ve vašem mobilním telefonu – prostřednictvím aplikace „Česká Obec“

Aktuální informace o dění v našem městě teď nově  i ve vašem mobilním telefonu  – prostřednictvím aplikace „Česká Obec“

Město Šluknov se zapojilo do projektu „Česká Obec". Česká Obec je projekt, mobilní aplikace a jednotné místo, na kterém občané českých obcí získají rychlé a aktuální informace o událostech ve svém okolí, tj. nejen o své obci, ale např. i o obci, kde se právě nacházejí a tráví volný čas, kde mají svou chalupu, nebo jen o obci, která je zajímá.
Mobilní aplikace je zdarma ke stažení pro chytré telefony (tablety) s operačním systémem Android nebo iOS(iPhone). V detailu tohoto článku naleznete jednoduchý návod, jak aplikaci nainstalovat.

2. 8. 2016

Na Městském úřadě Šluknov lze platit platební kartou

Na Městském úřadě Šluknov lze platit platební kartou

Na Městském úřadě Šluknov lze již od 20.6.2016 platit platební kartou. Platební terminály jsou v provozu tři, a jejich umístění je na hlavní pokladně v budově MěÚ Šluknov na nám. Míru 1, v Regionálním informačním centru Šluknov na Šluknovském zámku a poslední terminál je mobilní ve vozidle Městské policie. Přijímány jsou platební karty asociací VISA, MasterCard, Diners Club/Discover, JCB včetně všech značek a kategorií jimi vydávaných. Umožněny jsou, v dnešní době již běžné, bezkontaktní platby. Věříme, že tato služba přinese občanům zjednodušení při řešení nejrůznějších situací.

Ing. Jana Kociánová
vedoucí Odboru ekonomického

27. 6. 2016zobrazit pdf

PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY VE SPOLUPRÁCI S MĚSTSKOU POLICIÍ VYHLAŠUJE SOUTEŽ „LETY MIMO“

Soutěž amatérského filmu a výtvarných aktivit se zaměřuje na témata rizikového chování dětí a mladistvých jako jsou např. závislé chování, šikana, domácí násilí, kriminalita,  záškoláctví . Školská zařízení, neziskový sektor nebo zájmové spolky mohou do soutěže vyslat jednotlivce nebo skupinu maximálně pět tvůrců, kteří mohou vytvořit dokument, krátký film nebo komix. Cílem soutěže je zviditelnit pohled mladé generace na problémy v oblasti sociálně nežádoucích jevů. Jejich pohled může být užitečným nástrojem v oblasti prevence kriminality a sociálních patologií. Pravidla soutěže naleznete v příloze.
Za realizační tým Bc. Marcela Postlerová, manažer prevence kriminality MěÚ Šluknov

9. 6. 2016 | zobrazit více

Šluknovské parčíky v novém

Šluknovské parčíky v novém

Na letošní rok je naplánována obnova trojice šluknovských parků, přičemž každý z nich najdeme v jiné městské části. Již loni byly zahájeny přípravné práce v parku na Rumburské ulici za malometrážními byty, kde se průběžně pracuje po celý letošní rok. V období vegetačního klidu bylo odstraněno 8 stromů ve zhoršeném zdravotním stavu nebo se sníženou perspektivou, v současnosti pak probíhá obnova cestní sítě a před zahájením je odborné ošetření stávajících vzrostlých dřevin. Na podzim dospěje realizace do finále výsadbou nových dřevin – přes 50 stromů a 500 okrasných keřů, kterými bude osázen svah nad panelovými domy.

25. 5. 2016 | zobrazit více

ČHMÚ hledá pozorovatele automatizované srážkoměrné stanice ve Šluknově

Pozorovatel má povinnost denně v 07 hod. SEČ změřit množství srážek (v zimě ještě výšku sněhové pokrývky) a v průběhu dne zaznamenávat význačné atmosférické jevy (např. mlhu, bouřku, námrazu, ...).

18. 5. 2016zobrazit pdf

Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste
například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

20. 4. 2016 | zobrazit více

VNÍMÁNÍ POCITU BEZPEČÍ OBČANY MĚSTA ŠLUKNOV

Vážení občané, obracíme se na Vás se žádostí o vyplnění dotazníku, který se zaměřuje na průzkum pocitu bezpečí občanů města Šluknov. Potřebné výstupy budou zapracovány do nové Koncepce prevence kriminality pro roky 2016 - 2020.Za Vaši spolupráci děkujeme.

1. 12. 2015 | zobrazit více

Zveřejnění návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Šluknov

Městský úřad Šluknov, odbor rozvoje a ŽP, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace, zpracoval návrh zprávy o uplatňování územního plánu Šluknov za uplynulé období od jeho vydání do současné doby.

17. 11. 2015

Zpráva o uplatňování územního plánu Šluknov - NÁVRH

Městský úřad Šluknov, odbor rozvoje a ŽP, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace, ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, dále jen "stavební zákon", dle ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, zpracoval návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Šluknov.
Tento Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Šluknov za uplynulé období od jeho vydání do současné doby je ve smyslu § 6 odst. 5 písm. e) a § 55 odst. 1 stavebního zákona před jeho předložením ke schválení Zastupitelstvu města Šluknov konzultován s dotčenými orgány a krajským úřadem.V době konzultací bude návrh zprávy zveřejněn na webových stránkách města Šluknov, aby se s tímto návrhem mohla seznámit veřejnost.
Návrh zprávy, bude doplněna a upravena na základě konzultací a došlých vyjádření před předložením Zastupitelstvu města Šluknov ke schválení dle § 6 odst. 5 písm. e) stavebního zákona.

VIDEO vizitka Šluknova
This text will be replaced
zpět na začátek

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Záchytné kotce | Kultura ve výběžku | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek